Офис

Начална цена: 21360.00 лв. Покажи в EUR

115 кв.м., ПЕЩЕРА
ул. Веселин Стойков № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 02.10.2019 14:00
Публикувана на: 30.08.2019 11:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.2 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири) и 56277.503.365 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и пет). Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта: 2 /две/. Посочена в документа площ: 115 кв. м. (сто и петнадесет квадратни метра), Прилежащи части: 15,98 квадратни метра идеални части от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.1, 56277.503.364.1.3 Под обекта: няма. Над обекта: няма. Ниво: 2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.7. Под обекта: 56277.503.364.1.1. Над обекта: няма. Стар идентификатор: 56277.503.97.2.1, ведно с 91,67/904 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.503.364 петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), целият с площ 904 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. Стар идентификатор: 56277.503.97; Номер по предходен план 1999, квартал 128, парцел III. Съседи: 56277.503.90, 56277.503.96, 56277.503.9681, 56277.503.365, 56277.503.9739, 56277.503.98, 56277.503.982

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335