Склад

Начална цена: 311360.00 лв. Покажи в EUR

1642 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 13:30
Публикувана на: 03.09.2019 11:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.7217 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: Заповед № КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо” № 5, община Разград, област Разград, с площ от 1642 /хиляда шестстотин четиридесет и два/ квадратни метра съгласно скица на поземлен имот №7822/07.11.2013г., издадена от СГКК Разград, а съгласно документ за собственост с плот от 1640 /хиляда шестстотин и четиридесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: 61710.502.7208, номер по предходен план: от 61710.502.7208. квартал 42, парцел IV, при граници: 61710.502.7207, 61710.502.7218, 61710.502.7216, 61710.502.7148, заедно с построените в него самостоятелни обекти: А/. Находящи се в СГРАДА с идентификатор 61710.502.7217.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно/: 1/. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА със застроена площ от 448.98 /четиристотин четиридесет и осем цяло и деветдесет и осем стотни/ квадратни метра, с предназначение: За склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, с идентификатор 61710.502.7217.1.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо” № 5 /пет/, етаж 1 /едно/, община Разград, област Разград, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 61710.502.7217.1.4, над обекта: 61710.502.7217.1.3, 61710.502.7217.1.2, Стар идентификатор: 61710.502.7208.1.3, представляващ първия етаж на сградата съгласно документите за собственост. 2/. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА със застроена площ от 85.96 /осемдесет и пет цяло и девстдесет и шест стотни/ квадратни метра, с предназначение: За склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, с идентификатор 61710.502.7217.1.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улнна „Ропотамо” № 5 /пет/, етаж 2 I /две/, община Разград, област Разград, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 61710.502.7217.1.1. над обекта: няма. Стар идентификатор:61710.502.7208.1.6, представляващ частичен втори етаж, разположен в североизточната част на сградата съгласно документите за собственост. 3/. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА със застроена площ от 85.03 /осемдесст и пет цяло и три стотни/ квадратни метра, с предназначение: За склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, с идентификатор 61710.502.7217.1.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо’'№ 5 /пет/, етаж 2 /две/, община Разград, област Разград, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 61710.502.7217.1.1, над обекта: няма. Стар идентификатор: 61710.502.7208.1.7, представляващ частичен втори етаж, разположен в югозападната част на сградата съгласно документите за собственост. 4/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА със застроена площ от 83.25 /осемдесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, с предназначение: За склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, с идентификатор 61710.502.7217.1.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо” № 5 /пет/, етаж 0 /нула/, община Разград, област Разград, заедно със съответните идеални части от общите части на стадата, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61710.502.7217.1.1, Стар идентификатор: 61710.502.7208.1.8, представляващ частичен сутерен, разположен под североизточното двуетажно тяло на сградата съгласно документите за собственост. Сградата, в която са разположени описаните обекти, представлява СГРАДА с предназначение: Промишлена сграда – двуетажна /състояща се от сутерен, първи етаж и втори етаж/, с идентификатор 61710.502.7217.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка едно/ по кадастралата карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо” № 5 /пет/, община Разград, област Разград, стар идентификатор: 61710.502.7208.1, номер по предходен план: част от 61710.502.7208.1, със застроена площ 463 /четиристотин шестдесет и три/ квадратни метра, представляваща част от производствен корпус /включващ три отделни обекта/, разположен в северозападната част на сградата. Б/ СГРАДА с идентификатор 61710.502.7217.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-196/28.05.2009г. на началник на СГКК Разград, с адрес на имота: град Разград, п.к. 7200, улица „Ропотамо” № 5 /пет/, община Разград, област Разград, сьс застроена площ 111 /сто и единадесет/ квадратни метра съгласно скица на сграда № 7962/12.11.2013г., издадена от СГКК Разград, а съгласно документ за собственост с площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж /две гаражни клетки - гараж 1 и гараж 2, всяка със самостоятелен вход от двора/, стар идентификатор: 61710.502.7208.3, номер по предходен план: част от 61710.502.7208.3, ведно с всички подобрения и приращения в имота. с начална цена: 311,360.00лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3554
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336