Други

Начална цена: 7300.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 15:00
Публикувана на: 04.09.2019 11:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК 07.10.2019г.до 07.11.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780400495, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 08.11.2019 г. в 15.00ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: ½ идеална част от Дворно място, цялото с площ 534 кв.м., представляващо УПИ XIII-1555, в кв. 118 по плана на гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2, заедно с цялата реална собственост върху ВТОРИ етаж от построената в същото дворно място двуетажна жилищна сграда, построена 1972 г., със застроена площ 100 кв.м., при граници на цялото дворно място: УПИ XV-1554; УПИ XIV – 1553; УПИ XII – 1556, улица - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7300 лв./седем хиляди и триста лева/. Имотът е собственост на Илия Мирчев Демирев, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 8000 лв. главница, както и лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-07.11.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 04.09.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3752
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 315