Други

Начална цена: 1734000.00 лв. Покажи в EUR

3483 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
кв. "Индустриален"

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 09:00
Публикувана на: 05.09.2019 10:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.109.37 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 43/25.05.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), с площ от 3483 кв. м. (три хиляди четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 003140 (нула, нула, три, едно, четири, нула) по картата на възстановената собственост на землището на гр. Стара Загора /образуван при разделянето на бивш имот с № 001138 – нула, нула, едно, едно, три, осем по КВС на землището, последният образуван от бивш имот с пл. № 5416 – пет, четири, едно, шест по АДС № 12100/20.10.1993 г./ при съседи: 68850.109.150, 68850.109.139, 68850.109.144, 68850.109.140, 68850.109.517 и 68850.109.141, ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор 68850.109.37.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, едно), застроена площ от 372 кв. м. (триста седемдесет и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: промишлена сграда, /описана в т. 9 на Акт за държавна собственост № 12100/20.10.1993 г. като сграда – лаборатория с площ от 500 кв. м. – петстотин квадратни метра и която сграда е преустроена и надстроена съгласно строителни книжа/. Забележка: Сградата е производствена и в нея са разположени поточните линии за клане на животни. 2. Сграда с идентификатор 68850.109.37.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, две), застроена площ от 744 кв. м. (седемстотин четиридесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда. Забележка: Сградата е разположена от всички страни на сграда с ид. № 68850.109.37.1. В южната и източната й част са разположени производствени линии, а в северната и западната й част хладилни камери. В сградите посочени в т. 1 и т. 2 от обявлението са разположени четири броя хладилни камери; 3. Сграда с идентификатор 68850.109.37.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, три), застроена площ от 79 кв. м. (седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: административна, делова сграда. 4. Сграда с идентификатор 68850.109.37.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, четири), застроена площ от 109 кв. м. (сто и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда. /Сграда с идентификатор 68850.109.37.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, две), Сграда с идентификатор 68850.109.37.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, три) и Сграда с идентификатор 68850.109.37.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, четири) са пристройки към Сграда с идентификатор 68850.109.37.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, едно)/, съгласно строителни книжа, които сгради: сграда с идентификатор 68850.109.37.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, едно), сграда с идентификатор 68850.109.37.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, две), Сграда с идентификатор 68850.109.37.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, три) и Сграда с идентификатор 68850.109.37.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, четири) представляват обект „Преустройство и надстройка на съществуваща сграда за стопанска дейност и пристройка към нея за Птицекланица „Евровърхът“ със застроена площ от 1 301.67 кв. (хиляда триста и едно цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), съгласно одобрени инвестиционни проекти, Решение за строеж № 299/09.07.2001 г. и Удостоверение № 10/18.08.2003 г. на Община Стара Загора за въвеждане в експлоатация на строежа; 5. Сграда с идентификатор 68850.109.37.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, сто и девет, точка, тридесет и седем, точка, пет), застроена площ от 114 кв. м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад /идентична с част от Главен корпус с площ от 1 160 кв. м. (хиляда сто и шестдесет квадратни метра), описан в т. 3 от Акт за държавна собственост № 12100/20.10.1993 г./. Функционалното предназначение на сграда с идентификатор 68850.109.37.4 и сграда с идентификатор 68850.109.37.5 е автомивка. Описаният недвижим имот се продава заедно с технологичното оборудване на птицекланицата /машини, съоръжения и инвентар/, състоящо се от: - Хладилна инсталация – състои се от охладителна инсталация, хладилни съоръжения; възвращателни вентили RNV; свързващи вентили – ½, 5/8; манометри НР, LP 31; кондензатор Termokey КН; Ресивер RDYG 225 VERТ.; Ресивер RDYG 225 HORIZ; Ресивер RDYG 130; Маслен сепаратор S 5694; Компресори – 4 -4 -22. 2Y; Компресори – S 6F-30.2Y; Филтър дехидрататор – 1 5/8“ 2 5/8“, 3 1/8“ – комплект; Маслен сепаратор S; Маслен резервоар - S – 91; Маслен филтър – SF; Баланс Вентил Масло – BV; Наблюдателно стъкло – ½“, 5/8“, 1 1/8“; Магнит вентил – ½“, 5/8“, 1 1/8“; Терморегулиращи вентили – TRV; Въздухоохладител – DPLX 116 -4; Въздухоохладител – THOR 728 -10 B 2H/6E2; Въздухоохладител – DPLX 62 – 4; Въздухоохладител – LEX – 22 – 70E2; Въздухоохладител – LEX 207 E2; Въздухоохладител – THORD 226-7 LHLE 4; Въздухоохладител – THORD – 434 - 7HH1/6E4; Въздухоохладител – DPLX 84-4; Въздухоохладител – THORD - 444-7HH1E4; Кондензатор – VХC – 97; Ресивер – 1000 L; - Поточна линия за клане на пилета и зайци – Линията се състои от следните елементи: Двигател ОРТ 3.00 KW/380; Електронна машина – зашеметяване на зайци; Маса за зашеметяване; Конвейр линия зайци; , Ролков път л/м 8“+optic – opd-4, Вана за зашеметяване – ТBA- 4- птици, Парилна вана AIR – JET 3; Миячна машина за скоби – М- 5+ТЗМ -1; Машина за скубане /програмна/ - 2xLM 156/PM5; Maшина за скубане универсална – ROTORPIC – 16; Ъглов циркуляр – MODEL D 8“ +CUTER BER – TC. Линията е изградена от следните постове: Пост 1 – клане – ръчно; Пост 2 – оцеждане; Пост 3 – пропарване във вана; Пост 4 – скубане – механично; Пост 5 - разтоварване от линията – ръчно; - Поточна линия за разфасоване и пакетиране – Линията се състои от Контролер – сортираща линия; Ел. етикираща система – GT – 240 BIZERBA; Вакуум опаковаща машина – MULTIVAK D 87787; Автоматизирана система за теглови контрол в поток; Машина за воденички – Мейн – с. № 746941; Четец БИЗЕРБА - NORDICID PL – 3000; Платка IADW40BZ; Ласки за глави; Ласки за карантия; Пневматична ножица; Транспортна линия – 8“LM – 34; Вакуум инсталация – помпа – 8“WECO; Транспортна линия охладителен тунел – 6“-LM -120; Поточна линия, теглене, сортиране и комплектоване – LINCOFLEX; Електронна везна Безерба – ЕS-100. Поточната линия е със следните постове: изкормване – автоматично; разделяне на воденички, сърца и черен дроб – ръчно; въздушно охлаждане; сортиране; опаковане и претегляне. Шоково замразяване в хладилен тунел; - Спомагателни системи – електрическа, водоснабдителна, включително за топла вода; канализационно почистваща, дезинфекционна. Изградени са от следните елементи – Електрическо табло, главно с подтабла; Електрическо табло за регулиране с пулт, Електрическа инсталация; Топлообменник за подгряване на вода; Гъвкави връзки – VAF; Количка за охлаждане; Отоплителна и ел. инсталация; Помпа МД 50 200/11; Помпа Матрикс – 3 – БТ/0‘9; Разширителен съд; Зъбно колело; Помпа циркулярна UPS – G RUNDFOS сериен № 96401839 – с; Водоструйна машина – студена вода 120 bar; Машина за дезинфекция „Керхер“; Компресор за въздух – FINI с. № 0020330245, Мивки АРТ 55, Сепаратор – MODEL 1500, Мивки AРТ 51, Мивки AРТ 55, Мивки AРТ 57, Мивки AРТ 61, Ниворегулатор – LR, Смукателен акумулатор – S77; - Ръчно – водим електрокар КМ 1250 –VENI – високоповдигач. Товароносимост – 1250 кг., производствен номер 0984. Електрокара е средство за вътрешноцехов транспорт на палетизирана стока; - Климатик ARCELIK;

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351