Къща

Начална цена: 51200.00 лв. Покажи в EUR

116 кв.м., ТРОЯН
гр. Троян, ул. " Незабравка " № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 14:00
Публикувана на: 05.09.2019 12:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с кадастрален № 376 ( триста седемдесет и шест ), целият с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и един квадратни метра ), за който е отреден парцел XII – 376 ( дванадесет римско – триста седемдесет и шест арабско ) в кв. 9 ( девет ) по регулационния и кадастрален план на града, одобрени със Заповед № 325/1980г. и № 756/17.12.2001г., целият с площ от 352 кв.м. ( триста петдесет и два квадратни метра ), с уредени регулационни сметки, при граници: улица, Николай Христов Петров, Христо и Мария Денчеви, Стою Иванов Джиговски, ЗАЕДНО с ЦЕЛИЯ ЗАПАДЕН БЛИЗНАК от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЦЯЛ масивен МАГАЗИН и ЦЯЛ НАВЕС – всички построени в западната половина на парцела, А СЪГЛАСНО СКИЦА ПРЕДСТАВЛЯВА 1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.503.54 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, петдесет и четири ) по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Незабравка“ № 6, с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и един квадратни метра ), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), при граници и съседи на целия имот: 73198.503.56; 73198.503.282; 73198.503.53; 73198.503.55 и 73198.503.57, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ИМОТА СГРАДИ, а именно: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 73198.503.54.1 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, петдесет и четири, точка, едно ) по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Незабравка“ № 8, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 73198.503.54, със застроена площ от 58 кв.м. ( петдесет и осем квадратни метра ), брой етажи – 2 ( два ), предназначение – ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 73198.503.54.4 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, петдесет и четири, точка, четири ) по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Незабравка“ № 8, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 73198.503.54, със застроена площ от 16 кв.м. ( шестнадесет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 73198.503.54.5 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, петдесет и четири, точка, пет ) по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Незабравка“ № 8, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 73198.503.54, със застроена площ от 12 кв.м. ( дванадесет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1628/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351