Заведение

Начална цена: 213776.00 лв. Покажи в EUR

282 кв.м., СВИЩОВ
ул.Цар Освободител № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 10.10.2019 08:30
Публикувана на: 05.09.2019 12:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.09.2019 г. до 09.10.2019 г. с обявяване на 10.10.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Свищов, Община Свищов, Великотърновска област, ул. „Цар Освободител“ № 2 (две), описан в Нотариален акт за покупко-продажба № 107 от 28.12.2008 г., том ІХ, рег. № 8198, дело № 603/2005 г. на Иванка Ангелова – нотариус с рег. № 295 на Нотариалната камара, в района на Свищовски районен съд, както следва: РЕСТОРАНТ с КУХНЯ, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ и СКЛАД, с обща застроена площ от 282.47 кв. м (двеста осемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), с прилежащата към него ТЕРАСА с площ от 284.47 кв. м (двеста осемдесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), при общи граници: север – външен зид (улица „Цар Освободител“), юг – външен зид (улица), запад – магазин 14 А (четиринадесет, голяма буква „А“), изток – рецепция на хотела и Магазин 13 (тринадесет), който ресторант е в партерния етаж на Хотел „Дунав“, построен в урегулиран поземлен имот І (римско едно), в квартал 53 (петдесет и три) по подробния устройствен план на град Свищов,ул. „Цар Освободител“ № 2 (две), с площ на УПИ от 1680 кв. м (хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра), пир граници и съседи на УПИ: север и запад улици, изток – сграда на БТК и РПС, юг – дворни места по улица „Хаджи Димитър“, заедно с 6.079 % идеални части (шест цяло и седемдесет и девет хилядни процента идеални части) от общите части на сградата – хотел „Дунав“, заедно с правото на строеж за застрояване на описания имот, КОЙТО ИМОТ съгласно СГКК Велико Търново представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.2088.1.30 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, две, нула, осем, осем, точка, едно, точка, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: 18-3029/14.04.2016 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Свищов, ПК 5250, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.2088. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 282.47 кв. м (двеста осемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра). Прилежащи части: тераса с площ от 284.79 кв. м, заедно с 6.079 % идеални части от общите части на хотел „Дунав“. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 65766.702.2088.1.31, 65766.702.2088.1.29; под обекта – няма; над обекта – 65766.702.2088.1.4. СОБСТВЕНИЦИ: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: вписана Възбрана в полза на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, 19/07/2013 ЧСИ С.КОСЕВА И.Д. 20138090400880, учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, 13/03/2008, подновена на 02/03/2018, учредена Договорна ипотека в полза на "ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ" АД, 29/12/2005, подновена на 09/12.2015 НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 213 776.00 лв. (двеста и тринадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева)

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3556
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336