Производствен имот

Начална цена: 63724.00 лв. Покажи в EUR

1225 кв.м., СВИЩОВ
ул.Отец Паисий Хилендарски 2

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 08:30
Публикувана на: 09.09.2019 09:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.09.2019 г. до 10.10.2019 г. с обявяване на 11.10.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, 32,174 % идеални части от ДВОРНО МЯСТО с площ по нот. акт от 2802 /две хиляди осемстотин и два/ квадратни метра, обозначено със стар пл. № 117 /сто и седемнадесети/ по рег. план на град Свищов, Община Свищов, в квартал 9 /девети/ по регулационния план на град Свищов а съгласно скица № 669/10.09.2003 г., издадена от Община Свищов, УПИ ІV-117 /римско четири за сто и седемнадесет/ с площ от 3607 /три хиляди шестстотин и седем/ квадратни метра, а неурегулиран - 3760 /три хиляди седемстотин и шестдесет/ кв. м, в строителен квартал 2 /втори/ по ПУП на града, одобрен със Заповед 1070/29.09.2000 г., при граници: ул. "Отец Паисий", дере, баир и ул. "Кл. Охридски“, който имот ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.701.117 /седемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, сто и седемнадесет/ съгласно Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Свищов, Община Свищов, Област Великотърновска, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: 18/4016-19.05.2016 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на поземления имот: град Свищов, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 2. Площ: 3808 кв. м /три хиляди осемстотин и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За складова база. Съседи: 65766.701.86, 65766.701.9508, 65766.701.9591, ЗАЕДНО С 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.701.117.15.1 /седемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, сто и седемнадесет, точка, петнадесет, точка, едно/ съгласно Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Свищов, Община Свищов, Област Великотърновска, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: 18/4016-19.05.2016 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на поземления имот: град Свищов, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 5, ет. 1V Самостоятелният обект се намира в сграда № 15, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.117. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта: 4. Посочена в документа площ: няма данни. Съседни самостоятелни обекти в сградата: Ниво 1: на същия етаж – няма; под обекта – няма, над обекта – няма; Ниво 2: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; Ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; Ниво 4: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 65766.701.117.15.2; СОБСТВЕНИК: МЛАДЕН СИМЕОНОВ МАРТИНОВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : вписана възбрана в полза на Турист инвест 2000 от 24.06.2015 г., вписана възбрана в полза на Юробанк България АД от 30.05.2013 г., вписана възбрана в полза на Турист инвест 2000 от 28.05.2013 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 63 724.00 лв. (шестдесет и три хиляди седемстотин двадесет и четири лева)

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3558
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336