Други

Начална цена: 15840.00 лв. Покажи в EUR

477 кв.м., Голец

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 04.11.2019 14:00
Публикувана на: 09.09.2019 12:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА- ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 386 /триста осемдесет и шест/ квадратни метра, построена върху държавен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия с жилищно предназначение, находящ се в село Голец, община Угърчин, област Ловеч, с площ 80 560 /осемдесет хиляди петстотин и шестдесет/ квадратни метра, съставляващ поземлен имот XII -444 /дванадесети- четиристотин четиридесет и четири/ в квартал 10 /десет/, отреден „За стопански двор“, по действащия устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Голец, общ. Угърчин, при граници на поземления имот: от две страни улици и имот XII-444, а по скица представлява СГРАДА с идентификатор № 15552.500.444.8 /петнадесет хиляди петстотин петдесет и две, точка, петстотин, четиристотин четиридесет и четири, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-8/15.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, със застроена площ 477 кв. м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 15552.500.444 /петнадесет хиляди петстотин петдесет и две, точка, петстотин, четиристотин четиридесет и четири/с площ 81 065 кв. м. /осемдесет и една хиляди шестдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, при съседи на поземления имот: № 15552.500.445, № 1552.500.693, № 15552.500.447, № 15552.500.716, № 15552.500.448, № 15552.500.449, № 15552.500.453, № 15552.500.452, № 15552.500.672.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1183/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351