Търговски имот

Начална цена: 27544.32 лв. Покажи в EUR

30 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Никола Габровски" №37, вх.Б

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 09:30
Публикувана на: 10.09.2019 08:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 г., на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №37, вх.Б, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда №9, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.239, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,12 /тридесет цяло и дванадесет/ кв.м., прилежащи части: 1,99 % идеални части от общите части на сгртадата, ниво: 1 (едно). Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.514.239.9.25, 10447.514.239.9.2, под обекта: 10447.514.239.9.16, 10447.514.239.9.17,10447.514.239.9.14, 10447.514.239.9.13, над обекта: няма, а съгласно документ за собственост, представляващ ТЪРГОВСКА ЗАЛА на ниво 0,00 /нула,нила,нула/ в комплексна сграда, група 6 /шест/ трети етап, със застроената площ от 30.12 /тридесет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, при граници: изток-междублоково пространство, север - магазин, промишлени стоки № 1, запад - обща ползвана площ от комплексна сграда група 6 трети етап, кота 0.00, ведно с припадащите се 5.21 % /пет цяло и двадесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на комплексна сграда грпа 6 /шест/ трети етап, кота 0.00 /нула,нула, нула/, 1,99 % /едно цяло и деветдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на цялата комплексна сграда група 6 /шест/ и 1,99% /едно цяло деветдесет и девет стотни процента/ идеални части от 1012/2770 /хиляда и дванадесет върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи-две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по ПУП на града.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3554
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336