Други

Начална цена: 19440.00 лв. Покажи в EUR

2000 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 24.10.2019 13:30
Публикувана на: 10.09.2019 15:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на сграда с предназначение: производствен, складов обект с разгъната застроена площ от 2000.00 квадратни метра с максимална етажност до 3 /три/ етажа, учредено с Договор №631 от 22.12.2014 г., сключен между ГРИГАРД ЕООД C ЕИК 131031614 и Община – Разград и вписан в Служба по вписванията – Разград с вх.рег.№ 7040 от 23.12.2014 г., акт № 92, т.24, дело 4570/2014 г., върху имот – частна общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 892 от 20.01.2011 г. с идентификатор 61710.505.7230 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка седем хиляди двеста и тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, одобрени със заповед №РД -18-37/10.03.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-17-341/30.11.2010 на началника на СГКК – Разград, с площ на имота: 5466.00 /пет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект с адрес: гр.Разград, ул. Конверсия № 1 /едно/, при граници и съседи: имоти с № 61710.505.7231, 61710.505.7246 и 61710.505.7244.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3557
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336