Заведение

Начална цена: 93926.88 лв. Покажи в EUR

461 кв.м., СМОЛЯН
бул. България № 4, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 20.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.09.2019 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.138.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ обособена част от Комплекс „Евридика“, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, бул. България № 4, ет. 1, с предназначение: За обществено хранене, на две нива, от които: ПЪРВО НИВО с площ от 377.70 кв.м. (триста седемдесет и седем цяло и седемдесет стотни квадратни метра), на кота -6 (минус шест), при съседни самостоятелни обекти на първо ниво в сградата: на същия етаж: 67653.918.138.1.25, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.138.1.2, 67653.918.138.1.3, ВТОРО НИВО с площ от 83.67 кв.м. (осемдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), на кота -3 (минус три), при съседни самостоятелни обекти на второ ниво в сградата: на същия етаж: 67653.918.138.1.2, 67653.918.138.1.3, под обекта: 67653.918.138.1.25, над обекта: 67653.918.138.1.17, 67653.918.138.1.18, 67653.918.138.1.20, 67653.918.138.1.10, който обект се намира в ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.918.138.1, със застроена площ от 3452 кв.м. (три хиляди четиристотин петдесет и два квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.138, с площ от 16272 кв.м. (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.755, 67653.918.142, 67653.918.754, 67653.918.746, 67653.918.137, 67653.918.136, 67653.918.146, 67653.918.692, 67653.934.225, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 194.30 кв.м. (сто деветдесет и четири цяло и тридесет стотни квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3951
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294