Други

Начална цена: 1199604.16 лв. Покажи в EUR

19176 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 29.10.2019 15:00
Публикувана на: 10.09.2019 15:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.193 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-13-64/16.01.2009 г. на началника на СГКК - Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 10, с площ: 19 176 кв. м. (деветнадесет хиляди сто седемдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за хранително – вкусовата промишленост, със стар идентификатор: 55155.507.65, с номер по предходен план: 6424, квартал: 416, парцел VІІ, при съседи: 55155.507.279, 55155.507.285, 55155.507.9, 55155.507.268, ведно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 55155.507.193.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, едно, девет, три, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-13-64/16.01.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 46, със застроена площ: 331 кв. м. (триста тридесет и един квадратни метра), брой етажи: 3 (три), с предназначение: административна, делова сграда, със стар идентификатор 55155.507.65.5, номер по предходен план: няма; 2. СГРАДА с идентификатор 55155.507.193.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, едно, девет, три, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-13-64/16.01.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 46, със застроена площ: 33 кв. м. (тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда със специално предназначение, със стар идентификатор 55155.507.65.8, номер по предходен план: няма. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 199 604,16 лв. (един милион сто деветдесет и девет хиляди шестстотин и четири лева и шестнадесет стотинки), с включен съответен ДДС, съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК. На основание чл. 485 от ГПК началната цена, от която да започва публичната продан е в размер на 1 045 721,60 лв. (един милион четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС, съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК. Към началната цена следва да се начислява ДДС върху 18 495,50 кв. м. площ от ПИ с идентификатор 55155.507.193 в размер на 153 882,56 лв. (сто петдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) при данъчна основа от 769 412,80 лв. (седемстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и дванадесет лева и осемдесет стотинки).

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351