Парцел

Начална цена: 48000.00 лв. Покажи в EUR

1943 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. Станислав Стратиев

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 13:00
Публикувана на: 10.09.2019 16:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.501.2811 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, две, осем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Велинград – п.к. 4600, ул. Станислав Стратиев, площ: 1943 /хиляда деветстотин четиридесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 7317, квартал: 3442, парцел XXIII, при съседи: 10450.501.2791, 10450.501.2685, 10450.501.2681, 10450.501.2810, 10450.501.2800, 10450.501.2812, 10450.501.2799, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по акт за собственост ДВОРНО МЯСТО с площ 1946 /хиляда деветстотин четиридесет и шест/ кв. метра, съставляващо урегулиран поземлен имот – УПИ XXIII-7317 /парцел двадесет и трети – отреден за имот планоснимачен номер седем хиляди триста и седемнадесети/ в квартал № 3442 /три хиляди четиристотин четиридесет и втори/ по плана на Велинград, при граници и съседи: североизток УПИ XXYI-7316, северозапад – улица, югозапад – УПИ № XIX-2460, югоизток - УПИ № XXV-2406 и УПИ  № XXIV. Началната цена за недвижимия имот, описан по-горе, от която ще започне наддаването, е в размер на 48 000,00 лв. (четиридесет и осем хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол от 09.09.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, ал. 4 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351