Офис

Начална цена: 20160.00 лв. Покажи в EUR

30 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 29.10.2019 15:30
Публикувана на: 10.09.2019 16:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 30,40 кв.м. (тридесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 55155.503.838.1.17, 55155.503.838.1.15, под обекта: 55155.503.838.1.7, над обекта: 55155.503.838.1.25, който самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.838.1.16, се намира в СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил“ № 10 а, със застроена площ: 277 кв. м. (двеста седемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), с предназначение: Административна, делова сграда, която сграда с идентификатор 55155.503.838.1 е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.503.838 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил“ № 10 а, с площ: 277 кв. м. (двеста седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с номер по предходен план: 5030368, квартал: 272, парцел: II, при съседи: 55155.503.9684, 55155.503.9542, 55155.503.9538, 55155.503.839, ВЕДНО с припадащите се ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена за имота, от която ще започне наддаването, е в размер на 20 160,00 лв. (двадесет хиляди сто и шестдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 494 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351