Магазин

Начална цена: 70096.00 лв. Покажи в EUR

208 кв.м., ЛОМ
ул. Димитър Ангелов № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:00
Публикувана на: 11.09.2019 10:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.2258.1.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота: гр. Лом, ул. Димитър Ангелов № 4, ет. 0; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.505.2258; Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: няма данни, Прилежащи части: …, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 44238.505.2258.1.41, 44238.505.2258.1.43 Под обекта: няма, Над обекта: 44238.505.2258.1.4, 44238.505.2258.1.3, 44238.505.2258.1.2, 44238.505.2258.1.1, 44238.505.2258.1.5, а по документ за собственост представлява: три самостоятелно обособени търговски обекта /магазини/ с обща площ от 207,96 кв.м. /двеста и седем цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра/, находящи се на партерния етаж от девететажен масивен жилищен блок, който партерен етаж е с площ от 280.00 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, построен на ул. „Д. Ангелов“ № 4, в част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първи/ от квартал 114 /сто и четиринадесети/ по регулационния план на град Лом, одобрен със Заповед № 393/1991 година от кмета на община Лом, при общи граници на трите самостоятелно обособени обекти: от две страни улици; двор; стълбище и останалата част от партерния етаж, собственост на СД „Каиков-Петков-Озон-Б-Сие“ със седалище и адрес на управление град Самоков, ведно с идеалните части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, върху който е застроен жилищния блок.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295