Производствен имот

Начална цена: 269275.20 лв. Покажи в EUR

1422 кв.м., Труд
ул.“Волга“ № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 11:30
Публикувана на: 11.09.2019 14:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД № 20168250400597 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73242.501.986 (седем, три, две, четири, две, точка, пет, нула, едно, точка, девет осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Труд, п.к. 4199, ул.“Волга“ № 3 (три), площ 1422 кв. м. (хиляда четиристотин двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 986, квартал: 3, парцел: II-986, при съседи на поземления имот: 73242.501.1602, 73242.501.987, 73242.501.1816, 73242.501.1682, 73242.501.1681, 73242.501.985, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имота, а именно: Сграда с идентификатор 73242.501.986.1 (седем, три, две, четири, две, точка, пет, нула, едно, точка, девет осем, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Труд, п.к. 4199, ул.“Волга“ № 3 (три), със застроена площ 388 кв. м. (триста осемдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 73242.501.986.2 (седем, три, две, четири, две, точка, пет, нула, едно, точка, девет осем, шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Труд, п.к. 4199, ул.“Волга“ № 3 (три), със застроена площ 76 кв. м. (седемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; Сграда с идентификатор 73242.501.986.3 (седем, три, две, четири, две, точка, пет, нула, едно, точка, девет осем, шест, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Труд, п.к. 4199, ул.“Волга“ № 3 (три), със застроена площ 41 кв. м. (четиридесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 73242.501.986.4 (седем, три, две, четири, две, точка, пет, нула, едно, точка, девет осем, шест, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007г.. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Труд, п.к. 4199, ул.“Волга“ № 3 (три), със застроена площ 11 кв. м. (единадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, както и всички подобрения и приращения в имота; Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 269 275,20 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335