Магазин

Начална цена: 63648.00 лв. Покажи в EUR

47 кв.м., ПЛЕВЕН
улица “Цар Борис III” № 12

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 09:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1548/ 2017г. с Изх. № 37988/ 11.09.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2019г. до 17.00 часа на 29.10.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „САИВ“, представлявано от управителя и едноличен собстеник на капитала Владимир Иванов Несторов, за задължение на „САИВ“ ЕООД, ЕТ „НЕСТОРОВ – 70 – Владимир Несторов “, представляван от Владимир Иванов Несторов, ЕТ АНЕЛИЯ НЕСТОРОВА“, представляван от Анелия Цветкова Несторова и ЕТ „ ВИАС – СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА“, представляван от Светлана Цветкова Ангелова, а именно: МАГАЗИН № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в град Плевен, в сграда “Търговски комплекс", на улица “Цар Борис III” № 12 /дванадесет/, на втори етаж, кота + 8,00 със застроена площ от 46,90 кв.м. /четиридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи съгласно документ за собственост: от изток - магазин № 65, от запад - магазин № 63, от север - улица “Цанко Церковски”, от юг - коридор, отгоре - магазин № 83, отдолу - магазин № 46, заедно с 0,91 % /нула цяло и деветдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 28,69 кв.м. /двадесет и осем цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, и 0.91 % /нула цяло и деветдесет и една стотни процента/ идеални части от правото на строеж на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № IХ-5014, 5015 /девети римско - за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на град Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2 023,60 кв.м. /две хиляди двадесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при съседи на УПИ: улица „Цар Борис III”, улица, УПИ с № I /първи римско/ и УПИ с № VIII /осми римско/, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.1001.1.64 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно, точка, шестдесет и четири/, с адрес на имота: гр. Плевен, улица “Цар Борис III” № 12, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.1001 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 46,90 кв.м. /четиридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.1001.1.65 и 56722.659.1001.1.63; под обекта – имот с идентификатор 56722.659.1001.1.46; над обекта – имот с идентификатор 56722.659.1001.1.83. - при първоначална цена – 63 648 лева без ДДС /шестдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и осем лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 37 643.90 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „САИВ“ ЕООД е с регистрация по ЗДДС от 26.05.2008г. Упражнил е избор по чл.83, ал.5 от ПП на ЗДДС, във вр.с чл.45, ал.7 от ЗДДС, като е избрал доставката да е облагаема с ДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2, акт№147/2008г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД; договорна ипотека том 9, акт №25/2008г., подновяване/новиране том 8, акт №3/2018г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД; възбрана том 4, акт №67/2017г. по ид №20178150401548/17г., по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД; възбрана том 4, акт №68/2017г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД по изп.д. №20178150401547/17г., по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4935/29.11.2017г. на АВ Имотен регистър. Договорна ипотека том 1, акт №137/2018г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Владимир Несторов, представляващ „Саив“ЕООД. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401548/2017г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.10.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 11.09.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3558
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336