Многостаен апартамент

Начална цена: 192800.00 лв. Покажи в EUR

123 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. „Ибър“ № 25, ет. 5, ап. 8

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 10:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Ибър“ № 25 (двадесет и пет), ет. 5 (пет), ап. 8 (осем), предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ 123 кв.м. (сто двадесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1253.1.8, под обекта: 56784.506.1253.1.7, 56784.506.1253.1.6, над обекта: 56784.506.1253.1.10, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Ибър“ № 25 (двадесет и пет), със застроена площ на сградата: 220 кв.м. (двеста и двадесет квадратни метра), брой надземни етажи: 7 (седем), брой подземни етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: 16 (шестнадесет), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1253 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-16-1029/02.08.2011 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Ибър“ № 25 (двадесет и пет), с площ на поземления имот: 313 кв.м. (триста и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2037 (две, нула, три, седем), квартал: 642а (шест, четири, две, буква “А“), парцел: X (десет - римско), при съседи на поземления имот: 56784.506.1252, 56784.506.9613, 56784.506.1254, 56784.506.1251, ведно с прилежащите на СОС с идентификатор 56784.506.1253.1.9: изба № 7 (седем) с площ 1,28 кв.м. (едно цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), общо 9,65% (девет цяло и шестдесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: Самостоятелен обект от масивна пететажна жилищна сграда с тавански етаж и сутерен, цялата със застроена площ от 224 кв.м. (двеста двадесет и четири квадратни метра), и разгърната застроена площ от 1613 кв.м. (хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра), построена в УПИ Х-2037 (десет римско, две хиляди тридесет и седем), от квартал 642а (шестстотин четиридесет и две, буква „а“), по плана на гр. Пловдив, Пета градска част, ул. „Ибър“ № 25 (двадесет и пет), с площ на имота от 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), при съседи на имота: УПИ XI-2035, УПИ VIII-2036 и УПИ IX-2038 и улица, представляващ Апартамент № 8 (осем), със застроена площ от 123 кв.м. (сто двадесет и три квадратни метра), разположен на пети жилищен етаж на сградата, на кота +11,80 м. (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, перално помещение и тоалетна, два балкона, ведно със съответните за апартамента 9,62% (девет цяло и шестдесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: на етажа – стълбищна клетка, асансьор, апартамент № 7 и калкан, отгоре – ателие № 2 и отдолу – апартамент № 6 и апартамент № 5, ведно с прилежащото към апартамента избено помещение № 7 (седем), със застроена площ от 1,28кв.м. (едно цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), при съседи на избеното помещение: избено помещение № 6, подземна улица, дъно на асансьорната шахта и коридор, ведно с прилежащите към избеното помещение 0,03 % (нула цяло и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена, от която да започне публичната продан е в размер на 192 800,00 лв. (сто деветдесет и две хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 23.08.2019 г., съгласно чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335