Склад

Начална цена: 667256.40 лв. Покажи в EUR

23915 кв.м., Златина
землището на с. Златина, общ. Провадия

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 14:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Златина, община Провадия, област Варненска, ЕКАТТЕ 31005 (три едно нула нула пет, а именно: Място, с площ от 23915 (двадесет и три декара деветстотин и петнадесет квадратни метра) декара, представляващо Поземлен имот №000074 ( нула нула нула нула седем четири), десета категория, с начин на трайно ползване: Строителни материали, при граници: имоти №№000060 – полски път и 000057 – пасище, мера, като имотът е образуван от имоти №000061 ( нула нула нула нула шест едно) и 000070 ( нула нула нула нула седем нула), ведно с построените в него СГРАДА – АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 473 кв.м. (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), СКЛАД, със застроена площ 600 кв.м. (шестстотин квадратни метра), и ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ, със застроена площ от 208 кв.м. (двеста и осем квадратни метра), а съгласно КК и КР, одобрени със Заповед РД – 18 – 28/03.01.2018 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31005.5.74 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири) с адрес на поземления имот село Златина община Провадия, област Варна с площ от 23912 кв.м. (двадесет и три хиляди деветстотин и дванадесет квадратни метра) Урбанизирана територия с начин на трайно ползване За складова база при граници на имот : 31005.13.60, 31005.5.57, ведно с изградените в него сгради: Сграда с идентификатор 31005.5.74.1 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири точка едно) с площ от 270 кв.м. (двеста и седемдесет кв.м) с предназначение за Административна делова сграда на един етаж. Сграда с идентификатор 31005.5.74.2 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири точка две) със застроена площ от 203 кв.м. (двеста и три кв.м. ) на един етаж с предназначение за ХАНГАР депо , гараж .Сграда с идентификатор 31005.5.74.3 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири точка три) с площ от 600 кв.м. (шестстотин кв.м. ) на един етаж с предназначение складова база склад. Сграда с идентификатор 31005.5.74.4 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири точка четири) със застроена площ от 208 кв.м. (двеста и осем кв.м.) на един етаж с предназначение за друг вид производствена, складова , инфраструктурна сграда. Сграда с идентификатор 31005.5.74.5 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири точка пет), със застроена площ от 29 кв.м. (двадесет и девет кв.м.) на два етажа с предназначение друг вид производствена, складова инфрастуктурна сграда и Сграда с идентификатор 31005.5.74.6 (три едно нула нула пет точка пет точка седем четири шест) със застроена площ от 37 кв.м. (тридесет и седем кв.м.) на един етаж, с предназначение Сграда за енергопроизводство

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3668
  • Продажба на МПС: 242
  • Продажба на имущество: 339