Гараж

Начална цена: 13680.00 лв. Покажи в EUR

21 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „Генерал Тошев“ №10, секция „Б“

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 09:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №785/2019г. с Изх. № 37782/ 11.09.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2019г. до 17.00 часа на 29.10.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на ИСКРА МАРГАРИТОВА ИВАНОВА и ЕТ „ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ“, представляван от Любчо Йорданов Иванов, а именно: 1. АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес улица „Генерал Тошев“ №10, секция „Б“ / буква „Б“/, на IV /четвъртия/ етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.2.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест, точка, две, точка, тринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, със застроена площ от 97.84 кв.м. /деветдесет и седем цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от: ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ с ТОАЛЕТНА, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадатсрална схема №11155/17.11.2010г. на СГКК – Плевен: на същия етаж обект с идентификатор 56722.661.36.2.14; 56722.661.36.2.12; под обекта: обект с идентификатор 56722.661.36.2.10; над обекта: няма и при съседи съгласно документ за собственост: изток – улица „Генерал Тошев“ , запад – апартамент №13 и №15 и коридор; север – апартамент №13, юг – апартамент №15, горе – покрив, долу – апартамент №10 и апартамент №11, заедно с МАЗА №14 /четиринадесет/, с полезна площ от 8,08 кв.м. /осем цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседи съгласно документ за собственост: изток – маза №13, запад – двор; север – коридор и маза №15; юг – секция „А“; горе – гаражи, заедно с 3,9836 % /три цяло девет хиляди осемстотин тридесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части сградата, с площ от 263,11 кв.м., равняващи се на 10,48 кв.м. /десет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ и от правото на строеж на сградата, построена в УПИ IX / девет/, в стр. кв. 14 /четиринадесет/, по плана на град Плевен, целият с площ от 805,00 кв.м. /осемстотин и пет квадратни метра/, образуван от ПИ №3983; №3984, 3985, при съседи съгласно документ за собственост: север – УПИ I, изток – улица „Генерал Тошев“, юг – улица „В.Търново“, запад УПИ VIII – 3975 и УПИ Х – 3973, 3974, съгласно действащия ПУП и одобрен ТИП на 20.06.06г. от Главния архитект на Община Плевен, обозначена по кадастралната схема, като сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.36 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД – 18 – 71/06.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК.Ведно с всички подобрения и приращения в гореописания имот. Апартамента е преустроен в две спални и трапезария с бокс. Една баня с тоалетна. В сградата има асансьор. - при първоначална цена –93 960 лева /деветдесет и три хиляди и деветстотин и шестдесет лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 59 999 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен. Тежести за имота: Договорна ипотека том 4, акт №38/2010г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт №17/2019г., по изп.д.№20198150400785 в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. 2. ГАРАЖ №1 /едно/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес улица „Генерал Тошев“ №10, секция „Б“ /буква „Б“/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.2.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест, точка, две, точка, петнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Гараж в сграда, със застроена площ от 20.03 кв.м. /двадесет цяло и три стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадатсрална схема №12458/09.12.2010г. на СГКК – Плевен: на същия етаж обекти с идентификатори 56722.661.36.2.23; 56722.661.36.2.16; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 56722.661.36.2.4, и при съседи съгласно документ за собственост: изток – гараж №10, запад – двор; север – гараж №2, юг – гаражи секция „А“, заедно с 0,9273 % /нула цяло девет хиляди двеста седемдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части сградата, с площ от 263,11 кв.м., равняващи се на 2,44 кв.м. /две цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/ и от правото на строеж на сградата, построена в УПИ IX / девет/, в стр. кв. 14 /четиринадесет/, по плана на град Плевен, целият с площ от 805,00 кв.м. / осемстотин и пет квадратни метра/, образуван от ПИ №3983; №3984, 3985, при съседи съгласно документ за собственост: север – УПИ I, изток – улица „Генерал Тошев“, юг – улица „В.Търново“, запад УПИ VIII – 3975 и УПИ Х – 3973, 3974, съгласно действащия ПУП и одобрен ТИП на 20.06.06г. от Главния архитект на Община Плевен, обозначена по кадастралната схема, като сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.36 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД – 18 – 71/06.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК.Ведно с всички подобрения и приращения в гореописания имот. В гаража няма ток и вода. - при първоначална цена –13 680 лева / тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 9185.60 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен. Тежести за имота: Договорна ипотека том 4, акт №38/2010г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Възбрана том 4, акт №1/2014г., в полза на Стилиян Тодоров Маринов, по и.д.№143/2014г. на ЧСИ Пламен Дамянов; възбрана том 2, акт №17/2019г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. 3. ГАРАЖ №2 /две/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес улица „Генерал Тошев“ №10, секция „Б“ /буква „Б“/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.2.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест, точка, две, точка, шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД – 18 – 71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Гараж в сграда, със застроена площ от 20.68 кв.м. /двадесет цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадатсрална схема №12459/09.12.2010г. на СГКК-Плевен: на същия етаж обекти с идентификатори 56722.661.36.2.15; 56722.661.36.2.23; 56722.661.36.2.22; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 56722.661.36.2.4, и при съседи съгласно документ за собственост: изток – гараж №9, запад – двор; север – стълбище, юг – гараж №1, заедно с 0,9575 % /нула цяло девет хиляди петстотин седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части сградата, с площ от 263,11 кв.м., равняващи се на 2,52 кв.м. /две цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/ и от правото на строеж на сградата, построена в УПИ IX / девет/, в стр. кв. 14 /четиринадесет/, по плана на град Плевен, целият с площ от 805,00 кв.м. /осемстотин и пет квадратни метра/, образуван от ПИ №3983; №3984, 3985, при съседи съгласно документ за собственост: север – УПИ I, изток – улица „Генерал Тошев“, юг – улица „В.Търново“, запад УПИ VIII – 3975 и УПИ Х – 3973, 3974, съгласно действащия ПУП и одобрен ТИП на 20.06.06г. от Главния архитект на Община Плевен, обозначена по кадастралната схема, като сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.36 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и едно, точка, тридесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед РД – 18 – 71/06.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК. Ведно с всички подобрения и приращения в гореописания имот. В гаража няма ток и вода. - при първоначална цена –13 680 лева / тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 9483.60 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен. Тежести за имота: Договорна ипотека том 4, акт №38/2010г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Възбрана том 4, акт №1/2014г., в полза на Стилиян Тодоров Маринов по и.д.№143/2014г. на ЧСИ Пламен Дамянов; възбрана том 2, акт №17/2019г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ Кирилова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150400785. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.10.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 11.09.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295