Двустаен апартамент

Начална цена: 29664.00 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., Долни Дъбник
улица „Васил Левски“ №30

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 09:00
Публикувана на: 11.09.2019 16:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №785/2019г. с Изх. № 37806/ 11.09.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2019г. до 17.00 часа на 29.10.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на ИСКРА МАРГАРИТОВА ИВАНОВА и ЛЮБЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, а именно: 1. АПАРТАМЕНТ №4 /четири/, находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, улица „Васил Левски“ №30 /тридесет/, блок №2 /две/, вход „Б“ /буква „Б“/, на II /втория/ етаж – по акт за собственост, сегашен адрес по национална база данни – улица „Васил Левски“ №22 /двадесет и две/, вход „Б“, етаж 2 /втори/, с площ от 60,54 кв.м. /шестдесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от: СПАЛНЯ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, КОРИДОР и ДВЕ ТЕРАСИ, заедно с принадлежащата му МАЗА №8 /осем/, с площ от 8,28 кв.м. /осем цяло и двадесет и осемстотни квадратни метра/ и МАЗА №9 / девет/, с площ от 7,77 кв.м. /седем цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, ½ /една втора/ от ТАВАН №2 /две/, с площ от 10,29 кв.м. /десет цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, заедно с 3,173% /три цяло сто седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, при съседи: от изток – вътрешен двор, от запад – улица, от север – апартамент №3, от юг – апартамент №1 от вх. „В“, отгоре - апартамент №8 на Величко и Светослава Парашкевови, отдолу – магазин на ПК „Вит“ - Долни Дъбник. Двете тераси са усвоени. Сградата е газифицирана.Няма асансьор. - при първоначална цена –29 664 лева /двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 4337.60 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Долни Дъбник. Тежести за имота: Договорна ипотека том 4, акт №38/2010г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт №13/2019г., по изп.д.№20198150400785 в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. 2. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, цялото с площ от 785,00 кв.м. /седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, съставляващо парцел XIII /тринадесети/, за имот с пл№ 874 /осемстотин седемдесет и четири/, в стр. кв.147 /сто четиридесет и седем/, по плана на град Долни Дъбник, ведно с построеното в него ЖИЛИЩЕ, без данни за площ, съгласно документ за собственост, а съгласно удостоверение за търпимост №35/28.12.2010г. на Община Долни Дъбник – с площ от 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/ и адрес град Долни Дъбник, улица „Димчо Дебелянов“ №5 /пет/, при съседи на имота съгласно нотариален акт: улица, Алина Мих.Асенова, Динко Илиев Пешев, Багрян Савов Москов, Итко Руменов Михайлов, Йоцка Иванова Брайкова и Мара Христова, а съгласно скица №143/24.04.2019г., на Община Долни Дъбник: улица, имот №III – 873 на Орхан Сюлейманов Асаново и Алина Михайлова Асенова; имот № V – 871 на Манчо Асенов Анов и Бена Занкова Анова, имот № VI – 870 на Недко Г. Илиев и Николинка Иванова Илиева, имот № II – 878 на Марин Христов Маринов и Мирослав Венциславов Маринов, имот №X– 877 на Бейхан Себатинов Байрамов, имот № XI – 876 на Итко Руменов Михайлов, имот №XII – 875 на Йоцка Иванова Брайкова, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в дворното място. В имота е построена селскостопанска сграда. Имота е ограден от всички страни. - при първоначална цена –50 616 лева /петдесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 5227.10 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Долни Дъбник. Тежести за имота: Договорна ипотека том 4, акт №38/2010г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт №13/2019г., по изп.д.№20198150400785 в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ Кирилова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150400785. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.10.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 11.09.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295