Парцел

Начална цена: 23783.04 лв. Покажи в EUR

2103 кв.м., Варвара
местност „Градините“

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 24.10.2019 15:00
Публикувана на: 12.09.2019 14:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.9 (едно, нула, едно, нула, четири, точка, едно, четири, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1081/10.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Варвара, местност „Градините“, с площ: 2103 кв. м. (две хиляди сто и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 000007 (нула, нула, нула, нула, нула, седем), при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 10104.14.11, 10104.14.307, 10104.14.67, 10104.13.154, 10104.13.251, 10104.14.8. Забележка: Масивна едноетажна сграда със застроена площ от 250,00 кв. м., попадаща в Поземлен имот с идентификатор 10104.14.9, не е предмет на изпълнение в настоящото изпълнително производство, в частност не е предмет на публичната продан. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 23 783,04 лв. (двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три лева и четири стотинки) с включен ДДС, съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3682
  • Продажба на МПС: 248
  • Продажба на имущество: 313