Мезонет

Начална цена: 94800.00 лв. Покажи в EUR

93 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „Георги Бенковски”№18-20

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 30.10.2019 09:00
Публикувана на: 16.09.2019 16:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1606/2016г. с Изх. № 38642/ 16.09.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2019г. до 17.00 часа на 29.10.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на СНЕЖА ЙОТОВА ЯЧЕВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, находящ се в град Плевен, в жилищна сграда на улица „Георги Бенковски”№18-20, на шестия етаж, състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухненски, бокс, една баня и тоалетна и три тераси, със застроена площ 93,48 кв.м. /деветдесет и три цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: ссвероизток-апартамент №24, югоизток-двор, северозапад-улица “Георги Бенковски”, югозапад-калкан, отдолу- апартамент № 20, отгоре- апартамент № 27, заедно с МАЗА № 12 /дванадесет/, с площ 5,38 кв.м. /пет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: север- улица, изток-калкан, запад- маза №11 и коридор, отгоре- склад на сградата, както и с припадащите се на жилището 2,7448 % /две цяло седем хиляди четиристотин четиридесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на срадата и от правото иа строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХI-4700 /единадесети римско - за имот четири хиляди и седемстотин арабско/ в квартал 143 /сто четиридесет и три/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица, УПИ № XIV-4697a, 4698 и УПИ № Х-4687, 4694, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1402.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда четиристотин и две, точка, едно, точка, двадесет и пет/, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Г.С.Раковски“ № 40, ет. 6, ап. 25, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.1402 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда четиристотин и две/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1/едно/, посочена в документа площ от 93,48 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.1402.1.24; под обекта-имот с идентификатор 56722.660.1402.1.20; над обекта-имот с идентификатор 56722.660.1402.1.27. - при първоначална цена – 94 800 лева /деветдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ Данъчната оценка за апартамент № 25 е в размер на 81 613.30 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД под том 9, акт №4/2007г., подновяване/новиране на ипотека том 6, акт №142/2017г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД.; вписана възбрана том 5, акт №90/2016г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД по изп.дело №20168150401606/16г., съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6010/27.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20168150401606/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.10.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 16.09.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3761
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323