Гараж

Начална цена: 42720.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., СОФИЯ
район Овча Купел, ул. Акад.Константин Пашев № 30

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 10:30
Публикувана на: 17.09.2019 17:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника „КОНДОР 4” ЕАД, ЕИК 131155327, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Толостой, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 40-50, а именно: ГАРАЖ № 13 (тринадесет), в степен на завършеност “груб строеж”, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда, в град София, СО - район „Овча купел", кота + 0.00 (плюс нула цяло и нула стотни) метра, със застроена площ от около 74,75 (седемдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м., състоящ се общо помещение за два автомобила, при съседи: от две страни дворно място, ателие № 1, коридор и гараж № 12, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата - съставляващо урегулиран поземлен имот, обозначен по скица като парцел ХI-960, 961 (единадесети, включващи имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и деветстотин шестдесет и едно) от кв. 519 (петстотин и деветнадесет) по плана на град София, местността „Овча купел", целият с площ от 930.00 (деветстотин и тридесет) кв. м., при граници по скица: от две страни - улици, УПИ Х-560, 571 и УПИ ХII-903,904, който поземлен имот е нанесен, съгласно скица № 15-133965-22.03.2016г. в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. София, Столична община, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и съставлява поземлен имот с идентификатор 68134.4333.960 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка, девет, шест, нула), с адрес на поземления имот: град София, район „Овча купел", с площ от 949 (деветстотин четиридесет и девет) кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 960 (деветстотин и шестдесет), квартал 519 (петстотин и деветнадесет), парцел XI (единадесети), при съседи: 68134.4333.904, 68134.4333.2948, 68134.4333.9607, 68134.4333.9601, 68134.4333.9604, 68134.4333.9605, 68134.4333.2903. /Забележка: За гараж № 13 няма данни за самостоятелен обект по кадастралната карта и кадастралните регистри; всички разноски свързани с нанасяне в регистрите ще са за сметка на купувача на имота!/ НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 42 720 лв. (четиридесет и две хиляди седемстотин и двадесет лева) с вкл.ДДС. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 20, акт № 134/2016г., дв.вх.рег. 71856/21.11.2016г.; Възбрана в полза на взискателя, вписана в Служба по вписванията гр.София том 5, акт № 75/2016г., дв.вх.рег. 14956/22.03.2016г.; Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018Г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480401726. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 25.10.2019г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

ЧСИ

Име: Росица Иванова Апостолова
Служебен номер: 848
Телефон: 02 9806820; 0884298994
E-mail: [email protected]
Адрес: София, Бул. Витоша № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.apostolova.org
Виж всички активни обяви за имоти на Росица Иванова Апостолова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3735
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 295