Къща

Начална цена: 42904.00 лв. Покажи в EUR

95 кв.м., Сенокос

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 28.10.2019 08:30
Публикувана на: 18.09.2019 13:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- недвижим имот с административен адрес село Сенокос, община Балчик, ул. "Витоша"№16, представляващ поземлен имот с идентификатор 66250.501.127 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сенкос, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 г. на изпълнителния диртектор на АГКК, с площ от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 66250.501.554, 66250.501.128, 66250.501.590 и 66250.501.126, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 66250.501.127.1 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, едно/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; сграда с идентификатор 66250.501.127.2 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, две/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 66250.501.127.3 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, три/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение:промишлена сграда; сграда с идентификатор 66250.501.127.4 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, три/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 3 /три/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. договорна ипотека, вписана в СВ Балчик под №89, том I, дв. вх. рег. №2655/08.07.2009 г., обезпечаваща вземане в размер на 38900 лв. 2. възбрана, вписана под №196, том I, дв. вх. рег. №2067/21.08.2015 г.; 3. Подновяване на договорна ипотека, вписано под №181, том I, дв. вх. рег. №1347/07.06.2019 г.; 4. възбрана №153, том I, дв. вх. рег. №1937/05.08.2019 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324