Земеделска земя

Начална цена: 202.68 лв. Покажи в EUR

1434 кв.м., Райкова могила
м. Сазеолу

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 31.10.2019 13:00
Публикувана на: 18.09.2019 14:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 61844.73.56 /шестдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и четири точка седемдесет и три точка петдесет и шест/, с. Райкова могила, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1255/15.06.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „САЗЕОЛУ“, площ: 1434 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 073056 /нула седемдесетте и три хиляди петдесет и шест/, съседи: 61844.73.57, 61844.73.744, 61844.73.55

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324