Други

Начална цена: 400720.00 лв. Покажи в EUR

20548 кв.м., РАЗЛОГ
м. „Кукурево”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 19.10.2019 09:00
Публикувана на: 18.09.2019 18:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 61813.649.5 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка шестстотин четиридесет и девет точка пет/ находящ се в землището на гр. Разлог, местността „Кукурево”, целият с площ от 20548 кв. м. /двадесет хиляди петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификационен номер 001408 (нула нула едно четири нула осем) кв. м. прис съседи съгласно скица на Агенцията по кадастъра: ПИ №61813.649.8 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог; ПИ №61813.649.7 – друг вид дървопроизводствена гора, собственост на МЗГ-Държавно лесничейство; ПИ №61813.649.60 – друг вид дървопроизводствена гора, собственост на МЗГ-Държавно лесничейство; ПИ №61813.544.411 – за местен път, собственост на Община Разлог, заедно с всички подобрения в имота. Към момента на описа в североизточната част на поземления имот има изградени три броя сгради, всяка от тях със застроена площ от по 475,20 кв. м. построени съгласно Разрешения за строеж №22/06.03.2008 г. №23/06.03.2008 г. и №24/06.03.2008 г., издадени от Главния архитект на Община Разлог. Съгласно КККР на СГКК в имота са посочени сгради с идентификатори, както следва: 1. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ 77 /седемдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ 58 /петдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 35 /тридесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 5. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 6. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 199 /сто деветдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна туристическа сграда; 7. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сград а; 8. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 9. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.9 със застроена площ 59 /петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 10. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 66 /шестдесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 11. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна туристическа сграда; 12. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 13. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 14. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 10 /десет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 15. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 10 /десет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 16. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 12 /дванадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 17. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 13 /тринадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна, туристическа сграда; 18. СГРАДА с идентификатор 61816.649.5.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК със застроена площ 116 /сто и шестнадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Курортна туристическа сграда. Тези сгради са напълно разрушени или с останали стоманобетонови основи. ПИ с идентификационен номер 61813.649.5 находящ се в землището на гр. Разлог, местността „Кукурево”, целият с площ от 20548 кв. м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификационен номер 001408, ведно с построените в североизточната част на поземления имот три броя сгради, построени съгласно Разрешения за строеж №22/06.03.2008 г. №23/06.03.2008 г. и №24/06.03.2008 г., а именно "Курортно туристически комплекс – Пионерски лагер": „Апартаментна секция 7" е със застроена площ от 475,2 кв.м., РЗП над терена - 2262,8 кв.м. и РЗП общо - 2711,3 кв.м. (29 бр, апартаменти); „Апартаментна секция 8" е със застроена площ 475,2 кв.м., РЗП над терена - 2264,4 кв.м. и РЗП общо - 2712,8 кв.м. - 29 бр. апартаменти. „Апартаментна секция 9" е със застроена площ 475,2 кв.м., РЗП над терена - 2253,2 кв.м. и РЗП общо - 2701,7 кв.м. - 29 бр. апартаменти. /незавършено строителство към датата на описа/ ПИ с идентификационен номер 61813.649.5 находящ се в землището на гр. Разлог, местността „Кукурево”, целият с площ от 20548 кв. м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификационен номер 001408. Парцелът е с лека денивелация, не е ограден с ограда, забелязват се останки от разрушени сгради. Видно от извадка от АГКК и протокол за опис в оценявания ПИ е имало построени 18 сгради с курортно и селскостопанско предназначение, но в момента на огледа се установи, че са съборени и са останали само основите или частично скелети на сгради. На база цитираните по горе разрешения за строеж са построени три броя ваканционни сгради, незавършено строителство. Към момента на огледа Апартаментна секция 7 е изпълнени със стоманобетонова конструкция до кота +9 м (по разрешение за строеж, покривната кота КК е 12 м). Апартаментна секция 8 и Апартаментна секция 9 са изпълнени със стоманобетонова конструкция до фаза груб строеж, изпълнени са външни тухлени стени, който са частично разрушени. три броя ваканционни сгради, незавършено строителство. Към момента на огледа Апартаментна секция 7 е изпълнени със стоманобетонова конструкция до кота +9 м (по разрешение за строеж, покривната кота КК е 12 м). Апартаментна секция 8 и Апартаментна секция 9 са изпълнени със стоманобетонова конструкция до фаза груб строеж, изпълнени са външни тухлени стени, който са частично разрушени. Довършителни работи: Към датата на текущо оценяване 16/10/2017, Секция 7 – степен на завършеност: 17,25%; Секция 8 – степен на завършеност: 26,54% ( с издадено удостоверение по чл. 181) ; Секция 9 – степен на завършеност: 26,54% ( с издадено удостоверение по чл. 181) ; Обектите на оценка се намират в землището на гр. Разлог, местността "Кукурево", с GPS координати 41.849047, 23.391001, на около 2 км. от "Пирин голф и кънтри клуб", на около 7км. от гр. Разлог и на около 10 км. от гр.Банско. Районът е застроен предимно с хотелски комплекси, на около 500 метра в посока гр. Разлог има изградени такива и други в строеж. В съседство на оценяваните имоти са разположени незастроени парцели. От елементите на инженерната инфраструктура в района са изградени: водопровод, ел. мрежа телефонизация и улична мрежа. Транспортната достъпност е добра. GPS координати: 41.849047, 23.391001 Поддържане: добро Привлекателност: добра Инженерната инфраструктура на района: • Водопровод Да • Канализация не • Електрификация не • Газификация не • Улична мрежа с трайни пътни настилки Да На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276