Многостаен апартамент

Начална цена: 112500.00 лв. Покажи в EUR

113 кв.м., ВАРНА
УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 АП 1

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 31.10.2019 15:10
Публикувана на: 20.09.2019 09:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 23750 / 10.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 30.10.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото МИЛЕНА ВЕЛИЗАРОВА НИКОЛОВА, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД по изп.дело № 20147110400599 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ с идентификатор 10135.2526.835.2.1 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две точка едно/, разположен в сутерена на сграда с идентификатор 10135.2526.835.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две/, със застроена площ на самостоятелния обект от 112.96 /сто и дванадесет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: входен коридор, дневна - трапезария с кухненски бокс, две спални, две бани - тоалет и балкон, при граници по документ за собственост: от две страни - гореописания поземлен имот, помещение за обслужващ персонал, стълбище, избен коридор и изба № 5, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с ИЗБА № 3 /три/, с полезна площ от 3.34 /три цяло тридесет и четири стотни/ кв.м., при граници на избата: от две страни гореописания поземлен имот, избен коридор и изба № 4, както и 19.1914 % /деветнадесет цяло хиляда деветстотин и четиринадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2526.835.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет точка две/ и от правото на строеж върху дворното място с идентификатор 10135.2526.835 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет/, както и ведно със съответните идеални части от притежаваните 70 % /седемдесет процента/ идеални части, представляващи 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет/ кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 10135.2526.835 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка осем три пет/, находящо се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност „Свети Никола“, ул. "Сирма войвода", № 116 /сто и шестнадесет/, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1355 /хиляда триста петдесет и пет/ в квартал 30-ти /тридесети/ по плана на местност „Свети Никола“, гр. Варна, община Варна, област Варна, целият с площ 750 кв.м. /седемстотин и петдесет/ кв.м., при граници на целия имот по документ за собственост: север – път, изток - ПИ № 1356, юг - ПИ № 1353 и ПИ № 1354 и запад - ПИ № 1350 и ПИ № 1351, а по кадастрална скица при съседи: 10135.2526.833, 10135.2526.834, 10135.2526.853, 10135.2526.852, 10135.2526.836, 10135.2526.9593. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД за сумата в размер на 199 000 /сто деветдесет и девет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  112 500.00 лв. (сто и дванадесет хиляди и петстотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  30.09.2019 г. до 30.10.2019 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400599. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  30.09.2019 г. до 30.10.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 31.10.2019 г. от 15.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3758
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323