Търговски имот

Начална цена: 19472.00 лв. Покажи в EUR

173 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
ул. Шина Андреева № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 10:00
Публикувана на: 20.09.2019 10:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.243.2119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Шина Андреева № 4, с площ 173 /сто седемдесет и три/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 80371.243.331, 80371.243.330 и 80371.243.1714, който поземлен имот е идентичен с поземлен имот № 2119, попадащ в УПИ VI- 330 в кв. 29 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м., при граници и съседи: изток- улична регулация, запад- поземлен имот № 331, север- УПИ V- 333- паркинг, юг- поземлен имот № 330, съгласно Договор за продажба на общински имот от 02.06.2005 г., вписан в Служба по вписванията- Чепеларе като акт № 63, том № 1, дв. вх. рег. № 360 от 06.06.2005 г., ВЕДНО с построения в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 80371.243.2119.1.1, със застроена площ 127 /сто двадесет и седем/ кв.м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- 80371.243.2119.1.2, представляващ снек- бар и магазин и находящ се на първия етаж от триетажна сграда с идентификатор 80371.243.2119.1, със застроена площ 127 /сто двадесет и седем/ кв.м., разположена в поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3738
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298