Земеделска земя

Начална цена: 6400.00 лв. Покажи в EUR

5900 кв.м., Брестак

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 15:00
Публикувана на: 20.09.2019 11:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20197110400016 Изходящ №: 23971 / 12.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ, в полза на КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД по изп.дело № 20197110400016 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Поземлен имот с пл. № 048056 /нула четири осем нула пет шест/ и с идентификатор 06416.48.56 /нула шест четири едно шест точка четири осем точка пет шест/ с площ по документи 5,900 /пет декара и деветстотин кв.м./ дка, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при наполивни условия - трета, находящ се в с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, в местността РЕЗЕРВОАРА, с ограничения върху имота: магистрален газопровод 1000 мм, при граници на имота по документ за собственост: № 048055, № 048057, № 048054, а по кадастрална скица при граници и съседи: 06416.48.55, 06416.48.25, 06416.48.57 и 06416.48.18. Върху имота има наложени възбрани с дв.вх.рег. № 215/26.01.2018 г., акт № 12, том 1/2018 г., с дв.вх.рег. № 2361/10.08.2018 г., акт № 171, том 1/2018 г., с дв.вх.рег. № 384/21.02.2019 г., акт № 27, том 1/2019 г. по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  6 400.00 лв. (шест хиляди и четиристотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20197110400016. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 15.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3576
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270