Къща

Начална цена: 27200.00 лв. Покажи в EUR

242 кв.м., Суворово
СЕЛО ЛЕВСКИ

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 14:30
Публикувана на: 20.09.2019 11:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20137110400015 Изходящ №: 23675 / 09.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ДОМ ЗА ВСЕКИ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20137110400015 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 810 /осемстотин и десет/ квадратни метра, съставляващо УПИ ХІІ - 223 /дванадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/, в квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Левски, Община Суворово, Област Варна, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В МЯСТОТО ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ квадратни метра, ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 242 /двеста четиридесет и два/ квадратни метра и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: улица, УПИ Х - църква /десет - църква/, УПИ ХІІІ - 223 /тринадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/ и УПИ ХVІ - 223 /шестнадесет римско тире двеста двадесет итри арабско/. Имотът е ипотекиран в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и с дв.вх. рег. № 435/30.01.2013 г., акт № 8, том 1/2013 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  27 200.00 лв. (двадесет и седем хиляди и двеста) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400015. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 14.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3756
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323