Производствен имот

Начална цена: 111748.00 лв. Покажи в EUR

479 кв.м., Вълчи дол
УЛ. СРЕДНА ГОРА 6

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 14:10
Публикувана на: 20.09.2019 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20177110400288 Изходящ №: 23655 / 09.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕТ ГЕРГАНА-56 - ГЕРГАНА ГАНЧЕВА, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400288 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет/кв.м., за което е отредено УПИ ІІ - 838 /втори - осемстотин тридесет и осем/,в квартал 46 /четиридесет и шест/, заедно с построените в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застроена площ от 479 /четиристотин седемдесет и девет/кв.м. и СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПОДПРАВКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ от 151 кв.м. /сто петдесет и един/, находящи се в гр.Вълчи дол, обл.Варна, ул.Средна гора № 6 /шест/, при граници и съседи: от две страни улица и парцел І - 812 /първи - осемстотин и дванадесет/. Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 147 000 /сто четиридесет и седем хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2104/25.06.2012 г., акт № 27, том 1/2012 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 1188/23.05.2017 г., акт № 119, том 1/2017 г., с дв.вх.рег. № 2686/31.10.2017 г., акт № 240, том 1/2017 г., с дв.вх.рег. № 945/10.04.2018 г., акт № 80, том 1/2018 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  111 748.00 лв. (сто и единадесет хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20177110400288. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3649
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 270