Гараж

Начална цена: 6289.92 лв. Покажи в EUR

42 кв.м., Неделино
ул. Александър Стамболийски № 75

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 07.11.2019 11:00
Публикувана на: 24.09.2019 09:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОМЕЩЕНИЕ № 5, представляващо обособен обект с площ от 41.60 кв.м. (четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ от 279.86 кв.м. (двеста седемдесет и девет цяло и осемдесет и шест квадратни метра) и с предназначение – за Битов комбинат, построена в Поземлен имот (ПИ) с пл. № 947, кв. 118 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, утвърден със Заповед № РД-23/12.01.1987 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – гр. Смолян, с административен адрес: гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, ул. Александър Стамболийски № 75, при граници и съседи: от север – фасада, от изток – фасада, от юг – фасада, от запад – Помещение № 4, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 989/14.01.2013 г., вписан в Служба по вписванията – Златоград, като Акт № 21/2013 г., том 1, книга – Прехвърляния, дв.вх.рег. № 27/18.01.2013 г.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303