Фабрика

Начална цена: 393176.00 лв. Покажи в EUR

3382 кв.м., ХАРМАНЛИ
местността ЗАД ХАНА

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 31.10.2019 14:20
Публикувана на: 26.09.2019 14:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор № 77181.12.542 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка петстотин четиридесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-9/23.03.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно издадена заповед за изменение: няма, с адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „ЗАД ХАНА“, с площ от 3 382 кв.м. (три хиляди триста осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване; За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 77181.12.31 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка тридесет и едно), с номер по предходен план: квартал 402, парцел: XII; при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатори N N 77181.12.68, 77181.12.38, 77181.12.543, 77181.12.30, 77181.12.29, ВЕДНО с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор № 77181.12.542.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка петстотин четиридесет и две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-9/23.03.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно издадена заповед за изменение: няма; с адрес: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, п.к. 6450, м. "ЗАД ХАНА", вид собствебност: Частна, с функционално предназначение: Промишлена сграда, брой етажи 2 (два), брой самостоятелни обекти: 3 (три), със застроена площ от 854,00 кв.м. (осемстотин петдесет и четири кв.м.), ВЕДНО с разположените в същата сграда с идентификатор 77181.12.542.1, самостоятелни обекти, както следва: 1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.12.542.1.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка петстотин четиридесет и две точка едно точка едно ), разположен на ет. 2 (втори), с предназначение: Обекти със специално предназначение, брой нива: 2 (две), с площ по документ 738,00 кв.м. (седемстотин тридесет и осем кв.м.), офис охрана - 12,5 кв.м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра); 2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.12.542.1.2 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка петстотин четиридесет и две точка едно точка две), с преднаначение: За търговска дейност, разположен на етаж 1 (първи), брой нива 1 (едно), площ по документ 56.51 кв.м., (петдесет и шест цяло и петдесет и едно квадратни метра), 3.) САМОСТОТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.12.542.1.3 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка петстотин четиридесет и две точка едно точка три), с преднаначение: за офис, разположен на етаж 2 (втори), брой нива: 1 (едно), площ по документ: 339,00 кв.м. (триста тридесет и двет квадратни метра), при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК в размер на 393 176,00лв. /триста деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест хиляди/;

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3760
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323