Магазин

Начална цена: 45828.00 лв. Покажи в EUR

28 кв.м., ВАРНА
УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 20

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 07.11.2019 11:10
Публикувана на: 27.09.2019 16:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20157110400510 Изходящ №: 24348 / 18.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕТ ЗДРАВЕ - ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА, в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20157110400510 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот,находящ се в град Варна,община Варна,област Варна,улица Бели лилии №20 / двадесет /,а именно:МАГАЗИН №5 / пет / с идентификатор №10135.2553.233.3.45 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три три четиридесет и пет /,със застроена площ 28.10 / двадесет и осем цяло и десет стотни/ квадратни метра,състоящ се от търговска зала,офис,баня-тоалет,представляващ самостоятелен обект,на първия етаж,в сграда №3 / три / ,построена върху поземлен имот с идентификатор №10135.2553.233 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три/,при граници съгласно схема:на същия етаж - имот с идентификатор №10135.2553.233.3.44 и имот с идентификатор №10135.2553.233.3.48,под обекта - няма,над обекта - имот с идентификатор №10135.2553.233.3.1,ведно с 1.1519 % / едно цяло хиляда петстотин и деватнадесет десетохилядни процента / равняващи се на 4.25 / четири цяло и двадесет и пет стотни / квадратни метра идеални части от общите части на сградата,както и 1 / един / квадратен метър идеална част от дворното място,цялото с площ 427 / четиристотин двадесет и седем / квадратни метра,съставляващо поземлен имот с идентификатор №10135.2553.233 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три / по кадстаралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД - 18 - 92 от 14.10.2008 год.на Изпълнителен Директор на АГКК,идентичен с урегулиран поземлен имот ХІІ -273 / дванадесет - двеста седемдесет и три/в квартал 38 / тридесет и осем /,по предходен план на 25 /двадесет и пети / микрорайон на града,с предназначение - урбанизирана територия,при граници:поземлен имот с идентификатор №10135.2553.314,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.234,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.231,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.230 и поземлен имот с идентификатор №10135.2553.209 . Имотът е ипотекиран в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 262 000 /двеста шестдесет и две хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  45 828.00 лв. (четиридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и осем) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  06.10.2019 г. до 06.11.2019 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20157110400510. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 07.11.2019 г. от 11.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324