Заведение

Начална цена: 362992.00 лв. Покажи в EUR

1137 кв.м., СОФИЯ
ул. Тодорини Кукли № 7

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Галин Стоянов Костов
Срок: от 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 31.10.2019 09:30
Публикувана на: 29.09.2019 20:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ IX /девет/ -ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находящ се в търговски център, със застроена площ 420,30 /четиристотин и двадесет цяло и тридесет стотни/ кв. метра и разгъната застроена площ от 1137,00 /хиляда сто тридесет и седем/ кв. метра, състоящ се от първо ниво, находящо се на кота +3,50 /плюс три цяло и петдесет стотни/ метра, със застроена площ на първо ниво от 149.80 /сто четиридесет и девет цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, състоящо се от търговски щанд, кухня, миално, стълбищна клетка и две тоалетни с преддверие, при съседи на първо ниво: фризьорски салон, ул.,,Йоаким Груев“, стълбище и от две страни двор и второ ниво, находящо се на кота +6.70 /плюс шест цяло и седемдесет стотни/ метра, със застроена площ на второ ниво от 148,20 /сто четиридесет и осем цяло и двадесет стотни/ кв. метра, състоящо се от летен бар, мокър бюфет, тераса и стълбищна клетка, при съседи на второ ниво: стълбище, ул.,,Йоаким Груев“, тераса, от две страни двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо полемлен имот №659 /шестстотин петдесет и девет/, за който е отреден урегулиран поземлен имот /парцел/ XI-659 /единадесети за шестстотин петдесет и девети/ за КОО, от квартал 9а /девет, буква ,,а“/, по плана на град София, местност ,,Суха река-Ботевградско шосе“, целият поземлен имот с площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв. метра, при съседи: ул.,,Тодорини кукли“, улица, урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-658б,1169 и урегулиран поземлен имот /парцел/ V-1170. Тежести върху имота: 1.Учредена договорна ипотека с нотариален акт, вписан в СлВп с вх. рег. 6104 от 23.02.2012г., Акт №95, том III, дело №2423 2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №67916 и дв. вх. № 66863/15.10.2018г., акт №138, том XVIII, дело №48985 за обезпечаване на задължението по ИД № 20189240401126 по описа на ЧСИ Галин Костов, рег. № 924. 3. Възбрана, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №33516 и дв. вх. № 33447/02.06.2017г., акт №240, том X, дело №24131 4. Възбрана, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №11850 от 07.03.2019г. и дв. вх. рег. №11700 от 07.03.2019г., Акт №98, том IV, дело №8678/07.03.2019г. Наддаването ще започне от начална цена в размер на 362 992 лв. /триста шестдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и два лева/ с включен данък добавена стойност в размер на 60 498 лв. /шестдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/. Проданта ще се проведе в сгрaдата на Софийски районен съд, гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 54, от 30.09.2019г. до 30.10.2019г., и ще приключи в края на работното време на последния ден. На 31.10.2019 г., в началото на работния ден, в присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК. Оглед на имота може да бъде извършван всеки работен ден по местонахождението му през времетраенето на публичната продан, след предварителна уговорка с пазача Ирена Петрова Борисова. Книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, на адрес: гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 54. За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10% от началната тръжна цена по сметка на частния съдебен изпълнител Галин Костов в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – IBAN: BG 68 IABG 7479 5000 4558 02, BIC: IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924 по изп.д. № 20189240400926. Документът за внесен задатък се представя в оригинал. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и цифри и подава наддавателното си предложение заедно с квитанция за внесения депозит в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Галин Стоянов Костов
Служебен номер: 924
Телефон: 02 417 00 01
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви" №97, ет. 5, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Галин Стоянов Костов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287