Производствен имот

Начална цена: 482868.00 лв. Покажи в EUR

24237 кв.м., Царева поляна

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 04.11.2019 10:30
Публикувана на: 30.09.2019 16:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 389004 /триста осемдесет и девет хиляди и четири/, находящ се в землището на село Царева поляна с ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, с площ на имота: 3.462 дка /три декара четиристотин шестдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване: селскостопански склад; имотът се намира в местността „КАПАН ДЕРЕ“, при граници и съседи: имот № 389002 – полски път на общ. Стамболовоо, имот № 000331 – жилищна територия на с. Царева поляна. Имотът е образуван от имоти с №№ 389001 и 389003, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царева поляна, община Стамболово, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-1867/19.11.2018 г. на ИД на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78094.389.4 /седемдесет и осем хиляди и деветдесет и четири точка триста осемдесет и девет точка четири/; с площ: 3462,00 кв.м. /три хиляди четиристотин шестдесет и два квадратни метра/; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за складова база; категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/; при граници и съседи: 78094.389.2 и 78094.888.9901., ЗАЕДНО с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I /едно римско/ от квартал 62 /шестдесет и две/, по действащия регулационен план на с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасковска, одобрен със заповед № 37/34 и 133/90 г., с площ от 20775,00 кв.м. /двадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, при граници на имота: от двете страни път и дере, ВЕДНО с всички построени и изградени в гореописаните имоти сгради, постройки и съоръжения, а именно: 1.) ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, узаконен с акт за узаконяване № 1/30.06.2003г. на община Стамболово, състоящ се от масивна сграда - масивно производствено хале с размери 43/12 м. и застроена площ 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/; 2.) МАСИВНА СГРАДА от източната страна на производственото хале за парокотелни съоражения, агрегати ел. ток, въздух и хладилни агрегати с размери 48/6, с площ 288,00 кв.м. /двеста осемдесет и осем квадратни метра/; 3.) БИТОВА СГРАДА С ОФИС И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ с размери 17/12 с обща застроена площ 204,00 кв.м. /двеста и четири квадратни метра/, ведно с изградените ПОМОЩНИ ПОСТРОЙКИ: НАФТОВО СТОПАНСТВО - масивна сграда с метална сглобяема конструкция, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/; ПОРТИЕРНА С ПАВИЛОИН - метална сглобяема конструкция с облицовка от сандвич панели, със застроена площ от 9,00 кв.м. /девет квадратни метра/; ТРАФОПОСТ и ВОДОЗАХВАЩАНЕ. ВЕДНО с всички трайно прикрепени към сградите вещи, необходими за предназначението им, ВЕДНО с всички движими вещи, икономически и функционално свързани, осигуряващи функционирането на гореописаното недвижимо имущество като цех за преработка и консервиране на зеленчуци, а именно: 1.) Водонапорна кула, метална конструкция – 7 м., 3куб.м., 2.) Кабелна линия, състояща се от мостов трафопост изграден на база сервитутни права за преминаване на линия от 160 м., 3.) Цистерна за нафта 8 куб.м. - 2 бр., 4.) Хладилна камера, фургон 75 м3 за положителни температури до 4 градуса, с полуремарке, свалено от регистрация; 5.) Машина за калиброване на зеленчуци; 6.) Машина за пукане на чушлета; 7.) Кантар по БДС; 8.) Газов мотокар ТСМ FG20 T3; 9.) Mашина за измиване на буркани и бутулки от неръжадаема стоман – от 500мл до 1,7 литра ; 10.) Чушкопек двутунелен, с функция за регулиране на скоростта + табло за управление, мощност 160кW, произведство 300кг/час печени чушки; 11.) Белач за чушки с табло за управление/регулиране на оборотите, работещ с вода, от неръжадаема стомана, произведство до 500 кг печени чушки на час; 12.) Бланшорна линия – основен казан /бланшор 300 литра, 42kW с двойна риза/, казан за охлаждане, помощна маса, телфер, аспирация с въздхупровод, с табло за управление, заедно с 5 бр. неръжадаеми коша; 13.) Машина за доматен сок; 14.) Ел. табло за чушкопек; 15.) Неръждаеми маси – 5 бр.; 16.) Транспалетна количка, – 2бр.; 17.) Машина за вакум опаковка – мултивак; 18.) Машина за мелене на зеленчуци; 19.) Електронна везна – 2 бр.; 20.) Цистерна, влакова 50 тона, неръжадаема, за охлаждане на автоклавите и напояване, заедно с 2 бр. помпи; 21.) Пробивна машина STHIL ВТ 121С; 22.) Помпа МД 40-200/7.5; 23.) Помпа за поливане Honda, 3цола 32М бензин/газ - 2 броя; 24.) Моторна пръскачка STHIL – 2бр.; 25.) Храсторез STHIL FS 480; 26.) Компресор HUNDAY - 8 атмосфери; 27.) Резачка STHIL; 28.) Автоклав, парен - 500 литра, на пара за 600 буркана - 2 броя; 29.) Автоклав комбиниран /на пара и ток/ 48kW - 300 литра по 250 буркана - 3 броя; 30.) Електрическо табло автоклави; 31.) Телфер за автоклавите - 2 тона, снабден с всички необходими защити от претоварване; 32.) Цистерна неръждаема с изолация - 3 куб.м. за съхранение и ферментация в хранителновкусовата промишленост; 33.) Кошове за автоклави - 18 броя; 34.) Вана за измиване /неръждаема/ - 2 броя.; Обща начална цена на недвижимото имущество в размер на 390048,00лв. /триста и деветдесет хиляди и четиридесет и осем лева/ с вкл. ДДС; (ДДС е в размер на 65008,00лв. (шестдесет и пет хиляди и осем лева); Обща начална цена на движимите вещи е в размер на 92820,00 лв. /деветедсет и две хиляди осемстотин и двадесет лева/ с вкл. ДДС; (ДДС е в размер на 15470,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева); НАЧАЛНАТА ОБЩА ЦЕНА, от която ще започне проданта, съгласно чл.485 и чл. 468 от ГПК, ЗА ЦЯЛОТО ОПИСАНО ПО – ГОРЕ ИМУЩЕСТВО /ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО/, е в размер на 482868,00лв. /четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/ с вкл. ДДС; (ДДС е в размер на 80478,00лв. (осемдесет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева).

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3770
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323