Земеделска земя

Начална цена: 3158.00 лв. Покажи в EUR

7778 кв.м., Дебово

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 09:00
Публикувана на: 01.10.2019 13:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1197 / 2018 г. с Изх. № 40934/ 27.09.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2019г. до 17.00 часа на 18.11.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, риключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Александров Кирилов, находящи се в землището на село Дебово, община Никопол, област Плевен, именно: 1. 3888,00 кв.м./ 4999,00 кв.м. идеални части /три хиляди осемстотин осемдесет и осем квадратни метра идеални части от общо четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №001018 / нула нула хиляда и осемнадесет/, целият с площ от 4999,00 кв.м., по плана за земеразделяне на село Дебово, в местността „МЕЧА ГОРА“, категория на земята при неполивни условия V – пета, ЕКАТТЕ 20314, при граници и съседи : имот №208001 – полски път на Община Никопол; имот №001046 – нива на Евгения Ангелова Цвяткова; имот №209001 – полски път на Община Никопол; имот №001027 – нива на Марин Кръстев Георгиев. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 20314.1.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-252/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, в местнотта „МЕЧА ГОРА“, с площ от 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 20314.1.46, 20314.1.102, 20314.1.27, 20314.1.101. - при първоначална цена– 2105 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 440.90 лв. Тежести за имота: договор за аренда том 5, акт №213/2014г., арендатор ЕТ „ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ“, собственик „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, срок 20 стоп.години; възбрана том 1, акт №58/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ ООД, идеални части 3 889кв.м./4 999 кв.м., съгласно удостоверение за тежести с изх.№398/2018г., на АВ Имотен регистър. 2. 1751 кв.м/3501 кв.м идеални части /хиляда седемстотин петдесет и един кв.метра идеални части от общо три хиляди петстотин и един квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №007001 /нула нула седем хиляди и едно/, по плана за земеразделяне на село Дебово, целият с площ от 3501,00 кв.м. /три хиляди петстотин и един квадратни метра/, в местността „СЕЛИЩЕТО“, категория на земята V - пета, ЕКАТТЕ 20314, при съседи: имот №221001-полски път на Общ.Никопол, имот №007003-нива, имот №007002-нива, имот №203001-предпазна дига на МЗХ-ХМС. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 20314.7.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-252/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, в местнотта „СЕЛИЩЕТО“, с площ от 3501 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 20314.7.101, 20314.7.3,20314.7.2, 20314.203.1. - при първоначална цена – 948 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 360.30 лв. Тежести за имота: Договор за наем том 4, акт №158/2014г, наемодател Румен Александров Кирилов, наемател „Агорологистика Трейдинг“ за срок от 10 год. считано от 01.10.2014г., възбрана том 1, акт №18/2017г. в полза на Каргил за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт №22/2017г. в полза на Каргил за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт №58/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№399/2018г., на АВ Имотен регистър. 3. 7778,00 кв.м./ 10001,00 кв.м. идеални части /седем хиляди седемстотин седемдесет и осем квадратни метра идеални части от общо десет хиляди и един квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №021002 /нула двадесет и една хиляди и две/, целият с площ от 10001,00 кв.м., по плана за земеразделяне на село Дебово, в местността „ЛОЗЯТА“, категория на земята при неполивни условия IV - четвъра, ЕКАТТЕ 20314, при граници и съседи: имот №278004 – пасище, мера на Община Никопол; имот №021003 – нива на Църковно настоятелство Дебово; имот №262002 – път на II кл. на Държавата; имот №021012 – нива на „Сортови семена – Вардим“ ЕАД. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 20314.21.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-252/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Дебово, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЛОЗЯТА“, с площ от 10002 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 20314.278.4, 20314.21.3, 20314.262.2, 20314.21.12; - при първоначална цена – 3158 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 1290.10 лв. Тежести за имота: договор за аренда том 5, акт №213/2014г., арендатор ЕТ „ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ“, собственик „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, срок 20 стоп.години; възбрана том 1, акт №58/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ ООД, идеални части 7778 кв.м./10001 кв.м., съгласно удостоверение за тежести с изх.№400/2018г., на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на с.Дебово. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150401197 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.11.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 27.09.2019г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280