Земеделска земя

Начална цена: 2575.00 лв. Покажи в EUR

3700 кв.м., Лиляч
местността „Десни валог“

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 09:00
Публикувана на: 01.10.2019 14:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,700 (три цяло и седемстотин хилядни) дка, в местността „Десни валог“, осма категория, съставляващ имот № 031025 (нула, тридесет и една хиляди двадесет и пети) по плана за земеразделяне на село Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстендил, при граници и съседи: имот № 031104 – нива на наследниците на Цвета Василева Гаврилова; кад. № 031024 – нива на Община Невестино, кад. № 031027 – полски път на Община Невестино; имот № 031026 – нива на наследниците на Стоян Христов Алексов; имот № 031022 – нива на наследниците на Георги Цанев Радев и имот № 031023 – нива на наследниците на Никола Йосифов Зарев, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лиляч, одобрена със Заповед № РД-18-1370/27.07.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификационен № 43709.31.25 /землище четиридесет и три хиляди и седемстотин и девет, кадастрален район тридесет и едно, поземлен имот двадесет и пет/ с адрес на поземления имот: местност „Десни валог“, площ: 3 700. 00 /три хиляди и седемстотин/ квадратни метра.; трайно предназначение на територията: Земеделска; категория 8, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, номер по предходен план 031025, при съседи: поземлени имоти с № 43709.31.22; № 43709.31.23; № 43709.31.24, № 43709.31.26, № 43709.31.27 и № 43709.31.104

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3598
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294