Етаж от къща

Начална цена: 30066.00 лв. Покажи в EUR

94 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 09:30
Публикувана на: 02.10.2019 08:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, община Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 94,19 кв.м. (деветдесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Симеон Фисински № 1, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи: отдолу – обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, едно) – първи жилищен етаж, отгоре – обект с идентификатор 67653.934.163.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, три) – трети жилищен етаж и отстрани – външни зидове, съгласно документ за собственост и схема № 3055/08.08.2006 г., заверена на 30.08.2011 г. от СГКК Смолян, който обект се намира в четириетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 67653.934.163.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.934.163 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 246 (двеста четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: територии, заети от населени места, при съседи: имоти с идентификатори 67653.934.165 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, пет), 67653.934.154 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, пет, четири), 67653.934.162 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, две) и 67653.934.164 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, четири), съгласно скица № 3053/08.08.2006 г., заверена на 30.08.2011 г. от СГКК Смолян, който имот образува урегулиран поземлен имот X-1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четири) в квартал 205 (двеста пет) по действащия устройствен план на град Смолян, квартал Смолян, и е идентичен с имот пл. № 1464 (хиляда четиристотин шестдесет и четири), образуващ урегулиран поземлен имот X-1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четири) в квартал 205 (двеста пет) и с имот пл. № 1950 (хиляда деветстотин и петдесет), образуващ урегулиран поземлен имот VIII-1950 (осми, отреден за имот хиляда деветстотин и петдесет) в квартал 151 (сто петдесет и едно) по предходния план на град Смолян, квартал Смолян

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276