Етаж от къща

Начална цена: 23270.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., Влахово

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 09:30
Публикувана на: 02.10.2019 09:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Застроено и незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот с кадастрален номер 11572.933.54 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири), с площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Влахово, община Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на АК - София, с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - територии заети от населени места, при съседи на имота: имот с кадастрален № 11572.933.232, имот с кад. № 11572.933.263, имот с кад. № 11572.933.258 и имот с кад. № 11572.933.253, който имот е идентичен и образува част от УПИ VI-81 (шести, за имот осемдесет и първи), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), съгласно действащия устройствен план на с. Долно Влахово, ВЕДНО със самостоятелно обособен обект, представляващ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 11572.933.54.1.3 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири, точка, едно, точка, три), на ено ниво, на кота +3 (три) метра, със застроена площ от 77.80 кв.м. (седемдесет и седем цяло и осемдесет кв.м.), с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, п.к. 4724, ул. „23-та“, ет. 1, при съседи на етажа: на същия етаж - няма, под обекта - обект № 11572.933.54.1.2, над обекта - няма, който обект се намира в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 11572.933.54.1 (девет, три, три, точка, пет, четири, точка, едно), построена в описания по - горе поземлен имот с разгъната застроена площ от 265.11 кв.м. (двеста шестдесет и пет цяло и единадесет стотни квадратни метра), състояща се от сутеренен етаж, приземен етаж и жилищен етаж, ВЕДНО със сграда с идентификатор № 11572.933.54.7 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири, точка, седем) със застроена площ от 35 (тридесет и пет квадратни метра), с предназначение – гараж, хангар, депо, на едно ниво, построена в поземлен имот с кадастрален номер 11572.933.54 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири), с площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Влахово, община Смолян.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276