Производствен имот

Начална цена: 56608.00 лв. Покажи в EUR

230 кв.м., Дворище

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 05.11.2019 09:10
Публикувана на: 03.10.2019 09:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот, находящ се в землището на с. Дворище, обл. Кюстендил, представляващ нива цялата с площ от 2,140 дка (два дка и сто и четирисет кв. м.),находяща се в местността „Тополите“, осма категория, съставляваща имот № 007016 (нула, нула, седем хиляди и шестнадесет) по картата на землището на с. Дворище, ЕКАТТЕ 20208, обл. Кюстендил, при граници и съседи: имот № 007017 – нива на Мара Николова Антова; имот № 007019–нива на насл. на Христо Симеонов Пенев; кад.№ 000570 – полски път; имот 0 007018 – нива на Александър Филипов Иванов; кад. № 000001–населено място; имот № 007013 – нива на Боян Димитров Антов и имот № 0017014 – нива на Любен Димитров Антов, ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 230. 00 (двеста и тридесет) квадратни метра, състояща се от две хладилни помещения, манипулационна, коридор, площадка за приемане и рампа за приемане и експедиция, предназначена за „плодохранилище и линия за дълбоко замразяване на плодове и зеленчуци“, заедно с масивна сграда, представляваща външна тоалетна със застроена площ от 2. 00 (два) квадратни метра и прилежащата и септична яма. По кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-540/23.02.2018г. на Изп. Директор на АГКК нивата е заснета като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20208.7.16 (землище двадесет хиляди и двеста и осем, кадастрален район седем, поземлен имот шестнадесет) с площ от 2 140. 00 /две хиляди и сто и четиридесет/ квадратни метра аходащ се в с. Дворище, местност. „Тополите“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост; номер по предходен план: 007016; при съседи: ПИ с № 20208.7.19; № 20208.7.17; № 20208.7.14; № 20208.7.13; № 20208.500.9901; № 20208.7.18 и № 20208.7.570 без нанесени в него сгради

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3598
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294