Производствен имот

Начална цена: 23813.00 лв. Покажи в EUR

225 кв.м., МАДАН
м. "Долът"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 10:00
Публикувана на: 04.10.2019 08:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – Кислороден цех със застроена площ от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., построена в имот № 003441 (нула, нула, три, четири, четири, едно) по плана за земеразделяне на землището на град Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, местността ''Долът'', целият застроен и незстроен с площ от 5 210 (пет хиляди двеста и десет) кв.м., с начин на трайно ползване: производствен терен, код по ЕКАТТЕ 46045 (четири, шест, нула, четири, пет), при граници: имот № 003549 – пасище с храсти на ВСО, имот № 003500 – жилищна територи, имот № 003514 – широколистна гора на Държавно лесничейство, който имот съгласно кадастралната карта на гр. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява сграда с идентификатор 46045.3.441.2 /четири, шест, нула, четири, пет, точка, три, точка, четири, четири, едно, точка, две/ на един етаж, със застроена площ от 222 кв.м. (двеста двадесет и два квадратни метра/, с предназначение: складова база, склад, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46045.3.441 /четири, шест, нула, четири, пет, точка, три, точка, четири, четири, едно/, находящ се в см. Долът, гр. Мадан, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на поземления имот съгласно кадастрална скица: имоти с идентификатори 46045.3.514, 46045.502.553, 46045.502.341 и 46045.3.549

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324