Едностаен апартамент

Начална цена: 13784.00 лв. Покажи в EUR

43 кв.м., СВИЩОВ
ул. Стоян Ников № 12, бл. 9-Б, вх. А, ет. 3. ап. 8

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 08:30
Публикувана на: 04.10.2019 10:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свищов, Община Свищов, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.5056.1.8/шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, шест, точка, едно, точка, осем/, находящ се в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.5056/шест. пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, шест/ с адрес: гр. Свищов, ул. "Стоян Ников" № 12/дванадесет/, блок 9 - Б/девет тире голяма буква Б/ вход "А", етаж 3/три/, апартамент 8/осем/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ по документ: 43.20 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 8/осем/ с площ от 5.49 кв. м. /пет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни дециметра/, 1,335% ид.ч./едно цяло триста тридесет и пет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.702.5056.1.9, 65766.702.5056.1.7, под обекта 65766.702.5056.1.5, над обекта - 65766.702.5056.1.11, който имот в документи за собственост е описан и както следва: АПАРТАМЕНТ № 8/осем/, сустоящ се от стая, кухня, баня - тоалетна, коридор и тераса, със застроена площ от 43.20 кв. м./четиридесет и три квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, при граници - север - Апартамент № 7 на Йорданка и Тодора Лазарови, юг - апартамент № 9 на Маргарита Борисова Тодорова, запад - стълбищен коридор и апартамент № 9, изток външен зид, заедно с принадлежащото му Избено помещение № 8/осем/ с полезна площ 5,49 кв.м./пет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни дециметра/, при граници: север - външен зид, юг - общ коридор, изток - избено помещение № 9 на Маргарита Борисова Тодорова, запад - избено помещение № 8 на Йорданка и Тодора Лазарови, заедно с 1,335% ид.ч./едно цяло триста тридесет и пет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинско място в квартал 103/сто и три/ по ПУП на град Свищов.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276