Многостаен апартамент

Начална цена: 194724.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., ВАРНА
УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 21

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 10:00
Публикувана на: 04.10.2019 14:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 24966 / 27.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 14.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2006 ЕООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20157110400499 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ № 21 /двадесет и едно/ с идентификатор 10135.2555.284.1.21 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка две осем четири точка едно точка две едно/, разположен във вход Б, етаж 3 /три/ в жилищна сграда с идентификатор 10135.2555.284.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка две осем четири точка едно/ с административен адрес гр. Варна, ул. „Димитър Икономов“, № 21 /двадесет и едно/, състоящ се от: дневна зона с кухненски бокс, две спални, две бани – тоалет, перално помещение, килер и две тераси, със застроена площ 120.30 /сто и двадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., при граници по документ за собственост: ап. № 20, ап. № 36 и стълбище, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2555.284.1.20, 10135.2555.284.1.36, под обекта – 10135.2555.284.1.17, 10135.2555.284.1.18, над обекта – 10135.2555.284.1.24, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 /двадесет и три/, с полезна площ 2.25 /две цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., при граници на избеното помещение: маза № 22, избен коридор и стълбище, както и 1.55 % /едно цяло петдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2555.284.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка две осем четири точка едно/, както и 1/56 /една петдесет и шеста/ идеална част от дворното място, съставляващо УПИ № ІV-1345 /четвърти - хиляда триста четиридесет и пет/ с идентификатор 10135.2555.284 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка две осем четири/, находящо се в местност "Чаира", квартал 18-ти /осемнадесети/, 23-ти /двадесе и трети/ подрайон на гр. Варна, при граници на дворното място: УПИ №V-1348 и от две страни улици. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  194 724.00 лв. (сто деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20157110400499. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 15.11.2019 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / подпис и печат /

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3766
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323