Мезонет

Начална цена: 71200.00 лв. Покажи в EUR

119 кв.м., ВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 09:50
Публикувана на: 04.10.2019 14:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 24822 / 26.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 14.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото НЕДЯЛКО ЦВЕТАНОВ ЦВЯТКОВ, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20157110400588 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2520.6807.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест осем нула седем точка едно/, в гр. Варна, община Варна, област Варна, м-ст Фатико дере /Студен дол/, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6807 /шест хиляди осемстотин и седем/, идентичен с имот № 6107 /шест хиляди сто и седем/ по плана на Траката, с идентификатор 10135.2520.6807 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест осем нула седем/ целия с площ от 842.00 /осемстотин четиридесет и два/ кв.м., при граници: ПИ 6806, ПИ 522, ПИ 503 и път, ПИ 526, а именно: АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/ - мезонет, с идентификатор 10135.2520.6807.1.12 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест осем нула седем точка едно точка едно две/, разположен на втори и трети /тавански/ етажи с площ по документ за собственост общо от 119.46 /сто и деветнадесет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., от които на първо ниво с площ от 67.86 /шестдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., са разположени дневна с баня-тоалет, тераса и стълбище към второ ниво и на второ ниво с площ от 51.60 /петдесет и едно цяло и шестдесет стотни /кв.м. са разположени две спални и баня-тоалет, а по кадастрална скица с обща площ от 195,44 /сто деветдесет и пет цяло четиридесет и четири стотни/ кв.м., при граници по документ за собственост: от три страни двор и ап. № 11, а по кадастрална скица при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж - 10135.2520.6807.1.11, под обекта - 10135.2520.6807.1.10, 10135.2520.6807.1.9, над обекта - няма, и при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 2: на същия етаж - 10135.2520.6807.1.11, под обекта - няма, над обекта - няма, както и 7.513 % /седем цяло и петстотин и тринадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2520.6807.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест осем нула седем точка едно/ и от правото на строеж върху описания по - горе имот, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩАТО ПАРКОМЯСТО № 12 /дванадесет/ в сутеренния етаж на сградата с площ от 16.43 /шестнадесет цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., при граници: паркомясто № 11, маневрено хале, паркомясто № 13 и двор, както и 1.1545 % /едно цяло и хиляда петстотин четиридесет и пет десето хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2520.6807.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест осем нула седем точка едно/ и правото на строеж върху описания имот. Имотът е ипотекиран в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 62 000 /шестдесет и две хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 23032/11.08.2008 г., акт № 26, том 20/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 18535/16.07.2018 г., акт № 294, том 14/2018 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 2604/15.02.2016 г., акт № 291, том 1/2016 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  71 200.00 лв. (седемдесет и една хиляди и двеста) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г.,  след предварителна уговорка със съдебния изпълнител. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20157110400588. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 15.11.2019 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324