Земеделска земя

Начална цена: 482601.60 лв. Покажи в EUR

15669 кв.м., СОФИЯ
гр. София, местности "Толева махала" и "Република - 2"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 11:00
Публикувана на: 04.10.2019 17:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 15669 кв.м. (петнадесет хиляди шестотин шестдесет и девет квадратни метра) по приложена скица, съставляващ имот с планоснимачен №213 (двеста и тринадесет), в квартал 18 (осемнадесет), улици и извън регулация, по плана на гр. София, местности „Толева махала“ и „Република – 2 /две/“, от който имот попадат: в квартал 18 (осемнадесети) – за обслужващи обекти и чисто производство – 8921 кв.м. (осем хиляди деветстотин двадесет и един квадратни метра); в улици – 2226 кв.м. ( две хиляди двеста двадесет и шест квадратни метра); извън регулация – 4522 кв.м. (четири хиляди петстотин двадесет и два квадратни метра), при граници (съседи), съгласно скица № 1412/23.10.2008 г., издаден от СО-Район „Връбница“, поземлен имот № 137, поземлен имот – без номер по скицата, поземлен имот № 154, поземлен имот № 126 /стар № 114/, път, и който поземлен имот с планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (НИВА), с площ от 15668 кв.м. ( петнадесет хиляди шестотин шестдесет и осем квадратни метра), съставляващ имот № 154010 (сто петдесет и четири хиляди и десет), находящ се в землището на с. Волуяк, Столична община – район Връбница, местност ПОЛЕТО, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници (съседи) съгласно предходен документ за собственост: имот № 154011 – нива на Валери Георгиев Миланов, имот № 154019 – жил.територия на „Петра имоти“ ЕООД, имот № 154003 – нива на Румен Димитров Георгиев, имот № 154002 – нива на „Бест фудс“ ООД, имот № 000534 – полски път на Столична община, а съгласно данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г., поземлен имот с идентификатор 12084.2758.213, находящ се в с. Волуяк, район Връбница, площ 15665 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер при преходен план: 213, квартал 18, парцел: I, III, при съседи: 12084.2758.137, 12084.2758.2442, 12084.2758.2443, 12084.2758.2, 12084.2758.3, 12084.2758.161
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Елена Петрова, тел. 0877 32 02 99,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287