Земеделска земя

Начална цена: 907.20 лв. Покажи в EUR

1998 кв.м., Устрем
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.300.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност БАРИТЕ, площ 1998 кв.м.,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 15:00
Публикувана на: 05.10.2019 11:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 12.11.2019г.-до 12.12.2019 г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №20198780400329, в сградата на РС-Тополовград, като на 13.12.2019 г. от 15.00 часа в зала на РС Тополовград ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.197.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност БОАЗА, площ 8180 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, пета категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.196.321, 75191.197.9, 75191.199.322, 75191.197.7; - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 3708 лв. /три хиляди седемстотин и осем лева/. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.160.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност СЕЛИЩЕ, площ 3008 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, шеста категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.87.280, 75191.160.30, 75191.160.29, 75191.160.28, 75191.160.26; - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 1368 лв. /хиляда триста шестдесет и осем лева/. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.300.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност БАРИТЕ, площ 1998 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.299.502, 75191.300.505, 75191.300.34, 75191.300.31 - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 907,20 лв. /деветстотин и седем лева и двадесет стотинки/. Имотите са собственост на Славчо Михайлов Баев и Мария Димитрова Баева, за тях са наложени: възбрана в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Тополовград на 04.07.2018г, възбрана в полза на взискателя по ИД – УниКредит Булбанк, вписана в Сл Вп Тополовград на 06.11.2018г, възбрана в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Тополовград на 27.03.2019г . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно за всеки имот, като на всеки от пликовете се отбелязва за кой имот е наддавателното предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-12.12.2019 г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 04.10.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287