Други

Начална цена: 26992.80 лв. Покажи в EUR

20 кв.м., ЯМБОЛ
АПТЕКА

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 09:00
Публикувана на: 05.10.2019 12:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 19.11.2019г.-до 19.12.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20148780400909, в сградата на РС-Ямбол, като на 20.12.2019г. от 09.00 часа в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на Таня Дончева Стойкова и Генчо Янков Стойков, а именно: 20/ 95 идеални части от СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор № 87374.550.2.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в гр.Ямбол, ул. „Батак” № 34 – 36, със застроена площ: 95 кв.м., на два етажа, , разположена в поземлен имот с идентификатор № 87374.550.2, със стар идентификатор 87374.550.2.17 и 87374.550.2.18, заедно с правото на строеж върху имота, при граници на сградата: 87374.550.2.19, /към датата на описа 16.05.2019 г. имотът функционира като АПТЕКА/- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 26992,80 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Имотите са собственост на ЕТ Митка Стефанова, а по отношение на взискателите по ИД е собственост на длъжника Стефан Димчев Димов на основание успешно проведен иск по чл.135 от ЗЗД, с влязло в сила решение, за имота са наложени: възбрана в полза на Юробанк България АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 07.04.2014г /върху сграда с ИДН 87374.550.2.17/, възбрана в полза на вз. по ИД 909/ 2014г., вписана в Сл Вп Ямбол на 04.02.2019г.; вписана е искова молба вписана в СВ Ямбол на 21.04.2015г. в полза на вз. по ИД – Генчо Янков Стойков и Таня Дончева Стойкова, както и договор за наем за срок от 9 години и 6 месеца, вписан в Сл Вп Ямбол на 22.12.2015г., За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-19.12.2019г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 04.10.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287