Вила

Начална цена: 5040.00 лв. Покажи в EUR

999 кв.м., ВРАЦА

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 13:30
Публикувана на: 07.10.2019 11:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1154.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр. Враца, п.к. 3000, м. Врачански лозя, местност ШАРОВИТИЦА, с площ 999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 9810023, ЗАЕДНО с построената в имота сграда с идентификатор 12259.1154.23.1 със застроена площ 28 кв.м., брой етажи 2, предназначение Жилищна сграда – еднофамилна, при граници и съседи на поземления имот – имоти с идентификатори: 12259.1154.30; 12259.1154.31; 12259.1154.601; 12259.1154.22; 12259.1154.21 и 12259.1154.20 – съгласно СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-480082-03.10.2017г., издадена от СГКК – гр. Враца. А по документ за собственост: ИМОТ № 9810023 по плана на новообразуваните имоти на местността „ШАРОВИТИЦА” в землището на гр. Враца, код по ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, одобрен със заповед № 16 от 10.01.2005г. на Областния управител на област Враца; с площ от 1000 кв.м., VII (седма) категория, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 28 кв.м. и всички подобрения в имота, при съседи: имоти 9810031, 9810030, 9810020, 9810022, 9810601.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 288